Vndg

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 13-06-2020 21:48

.

Willem Engel ridder antisemitische zaak

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 14-08-2020 17:09
Dat Mordechay Krispijn een mooie Joodse naam heeft en Joodse leden van zijn familie zijn vermoord in de oorlog in de kampen betekent niet dat Willem Engel niet strijdt voor de antisemitische zaak. Morry is niet Joods opgevoed. En door bepaalde kleurstellingen associeert Viruswaarheid met het Zionisme, net als de held van Anna Zeven. Zionisten zijn de grootste antisemieten op aarde. Adolf Hitler was de uitvoerende macht van de Zionistische congressen. De held van Geert Wilders en Thierry Baudet is de grote initiator van de Holocaust.

Desondanks maakt Willem Engel belangeloos reclame voor Forum voor Democratie, omdat Hiddema zogenaamd gevat het woord voert in verband met het Coronadebat. Door de schuld van Willem Engel gaat het Coronadebat niet waarover het moet gaan. Willem Engel en Maurice de Hond vervuilen het Coronadebat doelbewust. Aerosolen zijn onbelangrijk omdat Covidpatienten binnen vijf dagen genezen met HCQ, Zink en een antibioticum. Dat is volgens het Zelenko-protocol zoals geadviseerd door huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl. En wat zich ruimschoots heeft bewezen.

Het enige wat juridisch relevant is in verband met Covid is dat bepaalde ambtenaren de eerstelijnszorg stalken en belagen met ongefundeerde verboden op het gebruik van HCQ. In tegenstelling tot wat Willem Engel stelt en beweert is dit niet de schuld van het Kabinet of de Tweede Kamer. Omwenteling van de Regering zoals Willem Engel wenst is niet de manier om volgens de regels van de democratische rechtsstaat te strijden voor de democratische rechtsstaat. Willem Engel wil het niet begrijpen terwijl zijn kernteam uitgebreid is geïnformeerd en beschikt over een grote schare aan contacten wat het keer op keer misleidt met informatie die niet van belang is.

Om ieders vrijheid terug te krijgen en de waarheid te vinden is het noodzakelijk aangifte te doen tegen de personen die schuldig zijn aan de Coronamaatregelen en/of het verbod op HCQ. Het bijzondere aan Sars-cov-2 is dat het afstamt van Sars-cov. Het is algemeen bekend in de medische wetenschap althans de virologie dat Sars-cov goed is te bestrijden met chloroquine. Dat weet men al sinds mensenheugenis. Dat het recept van huisarts Rob Elens volgens het Zelenko-protcol werkt is ook algemeen bekend. Het hele internet staat vol met objectief bewijs daarvan. Het hele Coronabeleid in het zogenaamd vrije westen is een farce van de bovenste plank.

In die hele context is Willem Engel te belabberd en beroerd om die dingen te doen die iedereen daadwerkelijk vooruit helpen. En dat is thuis blijven en aangifte doen naar het model van aangiftecovid19.nl. Een andere eerste stap juridisch zoals civiel procederen wat jurist Jeroen Pols namens Willem Engel doet richting de terroristen en georganiseerde misdaad kan beter niet want die Jeroen Pols snapt het allemaal niet zo goed als hij zelf denkt of hij is meer bezig met de dubbele agenda die hij deelt met zijn Matties van Viruswaarheid.

Het matched niet up wat Viruswaarheid doet.  De pretenties van wetenschappelijkheid van Willem Engel. Alsof zijn wetenschap de enige juiste kennis bevat. Wat Willem Engel allemaal vertelt is niet belangrijk. Willem Engel is uitvoerder van Agenda 21 waar hij iedereen de aandacht voor vraagt. Agenda 21 is niet van belang in verband met Corona. Het is de agenda van de held van Wilders en Baudet die de geopolitiek bepaalt. Agenda 21 is slechts een deelagenda van de agenda voor oppermacht van de organisatie van de vriend en partner (zakelijk/wetenschappelijk/ideologisch) van de held van Anna Zeven. De held van Willem Engel was een racist. De vrouw van de man waarmee de held van Willem Engel nauw samenwerkte was misschien wel de grootste bewonderaarster van Adolf Hitler.

Share |

De massamoord van Willem Engel

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 13-08-2020 20:37
Willem Engel van Viruswaanzin laat op Facebook zien dat hij in verband met Corona mensen spreekt van over de hele wereld. Vooral juristen en artsen en dergelijken. In België, Spanje, Italië, Engeland en zelfs in Argentinië. Bovendien laat Willem Engel zien ermee bekend te zijn dat er een strijd wordt gevoerd tegen het medicijn HCQ waarmee Covid19-patienten binnen vijf dagen genezen. Bovendien is Willem Engel bekend met de grote aantallen doden wereldwijd ten gevolge van de pandemie van het virus Sars-cov-19. Desondanks telt Willem Engel één en één niet bij elkaar op te tellen.

De Coronamaatreglen zijn een vorm van terrorisme en massamoord. Dit betekent dat in de allereerste plaats gehoor gegeven dient te worden aan de plicht die voor elke burger geldt op grond van artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering om aangifte te doen. Willem Engel doet geen aangifte ondanks dat hij en zijn kernteam dit al maanden geleden is geadviseerd te doen. Keer op keer draait Willem Engel om de hete brei heen. Hij noemt HCQ wel, zo nu en dan. En hij vertelt zijn publiek niet wat verteld moet worden namelijk: doe aangifte.

Er staat een modelaangifte op aangiftecovid19.nl die bij herhaling wordt genegeerd door Willem Engel en zijn kernteam. Willem Engel blijft rechtszaken voeren bij de civiele rechter die de kleinste kans van slagen hebben. Een succesje met de mondkapjesplicht zal ongetwijfeld ertoe leiden dat de Coronaterroristen andere maatregelen verscherpen. Door niet zijn verplichting na te komen bij terrorisme en moord op grond van het Wetboek van Strafrecht maakt Willem Engel zich mede schuldig aan de massamoord en het terrorisme van de Coronamisdadigers. Beweren de wijsheid in pacht te hebben en niet de bijpassende kunsten vertonen is niet normaal.

Wat zou het toch mooi zijn als Willem Engel al zijn contacten in de hele wereld aanzet aangifte te doen. In België, in Engeland, in Italië, in Spanje, in Argentinië, overal. Niet alleen komt Willem Engel dan zijn verplichtingen na die in de democratische rechtsstaat besloten liggen. Ook is dan de kans het grootst dat er daadwerkelijk aan waarheidsvinding wordt gedaan. De waarheid vinden is immers het werk van het Openbaar Ministerie in geval van misdrijven. In verband met Corona zijn dat de zwaarste misdrijven. Wereldwijd zijn meer dan 750.000 mensen vermoord. Bovendien hebben de vorderingen van Viruswaarheid bij de civiele rechter meer kans van slagen wanneer eerst alle volgers van Willem Engel aangifte hebben gedaan naar het rolmodel op: aangiftecovid19.nl.

Share |

Mededeling aan het publiek

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 12-08-2020 21:14
Deze mededeling aan het publiek is een boodschap voor een ieder wiens vrijheid is ontnomen door de Coronamaatregelen. Vertrouw Viruswaarheid niet. Die jurist Jeroen Pols voert een persoonlijke missie uit en houdt zich doelbewust niet aan de wet. Zijn rechtszaken voor Viruswaarheid ondermijnen de mogelijkheid voor de strafrechter fikse straffen uit te delen aan de personen die schuldig zijn aan de terroristische en moorddadige Coronamaatregelen. Het allereerste wat moet worden gedaan voordat wordt nagedacht over procederen bij de rechter civiel is aangifte doen.

Gewoon ordinair aangifte doen van terrorisme en massamoord. Het gepraat van Willem Engel en Jeroen Pols over hun motivatie om te strijden voor vrijheid is complete nonsense waaraan niemand iets heeft. De Coronamaatregelen zijn een zieke vorm van ondermijnende georganiseerde ambtelijke criminaliteit van een groep liederlijke misdadigers bij de Overheid die voor het hekje moeten. Dat is alles. Toevallig heeft de wet voorzien in dit soort krankzinnige omstandigheden en iedereen verplicht bij terrorisme en massamoord aangifte te doen. Dat is artikel 160 eerste lid van het Wetboek van Strafvordering.

Viruswaarheid ervaart geen vrijheid omdat er terroristen en georganiseerde ambtelijk misdaad actief is wat werkt aan een overval op Nederland, de wereld en Europa. Als enige in de hele wereld rapporteert hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl al jaren over deze overval, hardop tot en met in de zittingszaal van het Gerechtshof Den Haag vanuit de bunker te Schiphol aan toe. Saskia Belleman van de Telegraaf is er meerdere keren onderbouwd met argumenten op gewezen. Desondanks zet zij stoicijns door gemotiveerd door een columniste van de Wakkerst Krant die als Lilith op de werkvloer bestuurders en boardrooms traint in Deep Democracy.

Sommige journalisten hebben het over een pedo-elite. Ambtenaren zouden zich al decennia schuldig maken aan ernstig kindermisbruik en kindermishandeling. De georganiseerde misdaad bij het ministerie van justitie en veiligheid ondermijnt de democratische rechtsstaat. De man die bij de kinderbescherming mede schuldig is aan de gebreken in de waarheidsvinding en andere onrechtmatige ongein is tevens verantwoordelijk voor het crisiscentrum met betrekking tot de Coronamaatregelen. Deze persoon is een bestuurlijke pyromaan die zijn georganiseerde ambtelijke misdaad verwart met Slimme Overheid. Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid is een kluns eerste klas. Als hij het daadwerkelijk goed bedoelt allemaal, staak hij zijn civiel geraas en concentreert hij zich op het doen van aangifte naar het model van aangiftecovid19.nl.

Als iedereen even meedoet kan het Openbaar Ministerie worden aangezet strafvervolging in te stellen. Viruswaarheid wil de waarheid en het wil vrijheid. Dat er geen vrijheid is komt door terrorisme en georganiseerde ambtelijke misdaad. Daartegen strijden is het werk van het Openbaar Ministerie die ten gevolge van duizenden goed gemotiveerde aangiften van de volgers van Viruswaarheid gekickstart kan worden tot het doen van waarheidsvinding. Van het OM kan en mag worden verwacht diepgaand strafrechtelijk onderzoek te doen omdat het causaal verband tussen het verbod op HCQ en de Covid19-doden evident is. Viruswaanzin denkt dat dit allemaal de schuld is van het kabinet en wil dat de regering wordt omgewenteld.

De schuld ligt bij het RIVM en het OMT en de IJG en de journalistiek en media. Journalisten als Chris Klomp die hooghartig pretenderen iets van wetenschap te begrijpen terwijl ze niet eens aan de zwaartekracht en Newton kunnen zien dat de torens van de Twin Towers door explosieven zijn ingestort, hebben geen recht op vrijheid. Het kan niet anders. Louter de vorm waarin de torens van de Twin Towers zijn ingestort bewijst objectief dat er sprake is van controlled demolition. Holistisch gezien hangt alles met elkaar samen. De terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Coronamaatregelen samenwerkend met georganiseerde (ambtelijke) misdaad is opgericht te Basel 29-31 augustus 1897 door een Oostenrijkse journalist. Deze journalist is het creatieve brein van de Holocaust en het naoorlogs terrorisme voor oppermacht voor een bepaald Syndicaat.

Mondkapjes, de onderwerping, de tucht en orde, het top down leiderschap, apps op de smartphone, maken allemaal onderdeel uit van de controle die bewuste terreurbeweging ambieert bij iedereen achter de deur. De aarde als Prinson Planet. De wereld opgedeeld in zones. En elke nationaliteit een eigen zone met hoge muren als een heus getto. En digitale reis beperkingen. Toezicht tot en met in de woonkamer. Denk aan 1984 alleen dan bij de mensen thuis. Aangifte doen naar voorbeeld van de modelaangifte op aagiftecovid19.nl is het beste tegen de Coronamaatregelen. Dat zet een natuurlijk proces binnen de democratische rechtstaat in werking te vergelijke met witte bloedlichaampjes tegen een virus of bacterie. De democratische rechtsstaat heeft net als het mensgelijklichaam een immuunsteen wat kan worden aangezet door pientere Harries als jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid die het er niet bij laten zitten en aangifte doen naar het model van aangiftecovid19.nl.

Share |

Het antisemitisme van Viruswaarheid

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 11-08-2020 23:06
Viruswaarheid is van meet af als unheimlich ervaren. De kooplieden van de Albert Cuypmarkt te Amsterdam hebben hun samenwerking met Viruswaarheid gestaakt wegens antisemitische uitlatingen van Willem Engel. Viruswaanzin flirt in de kern nogal heftig en opvallend met de antisemitische terreurbeweging van de held van Geert Wilders en Thierry Baudet. Vooral wat Viruswaanzin niet doet imponeert antisemitisch. Bovendien is de held van Willem Engel en Anna Zeven respectievelijk een racist en een antisemiet. Bovendien wekken bepaalde kleurstellingen die indruk. Bovendien beroept Mordechay Krispijn zich steeds op zijn Joodse achtergrond. Viruswaarheid verspreidt vooral zinloze informatie

Wat precies als antisemitisch is ervaren van Willem Engel door de kooplieden van de Albert Cuypmarkt te Amsterdam vertelt het verhaal van jurist Jeroen Pols op Facebook niet. Mogelijk de uitlating dat de Coronamaatregelen lijken op de Jodenvervolging. Of iets dergelijks. Feitelijk is wat Willem Engel niet doet dat antisemitisch is. Hij doet geen aangifte. Willem Engel weet dat er sprake is van massamoord en terrorisme door Coronamaatregelen. En hij doet geen aangifte terwijl het kernteam van Viruswaarheid herhaaldelijk op het aangiftemodel van aangiftecovid19.nl is gewezen. De rechtszaken van Viruswaarheid hebben een kleine kans van slagen omdat jurist Jeroen Pols de dagvaardingen dusdanig opstelt dat de rechter de vordering wel moet afwijzen. Jurist Jeroen Pols doet de hele tijd alsof de uitspraak in het kort geding tegen de Staat bewijs is van de ontmantelde democratische rechtsstaat.

Die zaak is bewijs van het slechte werk van jurist Jeroen Pols. Het kernteam is gedetailleerd geïnformeerd over kansrijke zetten wat het had kunnen doen om HCQ prominent op de agenda van de wereldgemeenschap te zetten. Nederland heeft HCQ nodig. Kost niks en helpt iedereen. Huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl bewijst het. Omdat huisartsen geen HCQ mogen gebruiken bij de bestrijding van Covid19 sterven patiënten op de intensive care. Willem Engel en Jurist Jeroen Pols en Anna Zeven en Mordechay Krispijn vertellen steeds wat niet van belang is. Het doet er helemaal niet toe wat Viruswaanzin stelt of beweert. Het enige wat van belang is in verband met Covid19 staat op de website van huisarts Rob Elens.

En omdat huisarts Rob Elens en andere huisartsen geen HCQ mogen gebruiken zoals huisarts Rob Elens adviseert op zijn website op grond van het succesvolle Zelenko-protocol van een Amerikaanse arts, sterven Coronapatienten op het IC aan de behandeling. Dat is doelbewust massamoord. Het RIVM en de IJG zijn niet verplicht HCQ te verbieden. Ze zijn gehouden HCQ toe te staan bij gebreken waarvan betrokken ambtenaren zich doelbewust schuldig maken aan terrorisme en massamoord. De meest omvangrijke massamoord op het Nederlands grondgebied sinds 1945 en werkelijk niemand die zich er druk om maakt. Zelfs Viruswaarheid niet. Het antisemitische karakter van Viruswaarheid zit besloten in het gelijk van Willem Engel dat de Coronamaatregelen op de Jodenvervolging lijken.

De Coronamaatregelen is de Jodenvervolging. De Tweede Wereldoorlog is niet voorbij. Nederland, de wereld en Europa worden overvallen door een terreurbeweging die samenwerkt met georganiseerde ambtelijke misdaad om iedereen te muilkorven en in slavernij te plaatsen. De terreurbeweging die hieraan schuldig is werd 123 jaar geleden opgericht door de Oostenrijkse journalist Theodor Herzl. Het internationaal terrorisme waaronder de Coronamaatregelen vallen wordt bewerkstelligd door een terreurbeweging van journalisten en hun media. Het doel is uitroeien van de Joden. En verhoudingen tussen burgers en aristocratie zoals dat vroeger was voor de Franse Revolutie. Alleen dat vertelt Viruswaarheid er niet bij terwijl het kernteam onder verwijzing van de brondocumenten gedetailleerd op de waarheid is gewezen.

Als Mordechay Krispijn van Viruswaarheid echt Joods is geworteld en niet zionistisch geïnspireerd al is het ietsiepietsie, kan hij niet anders dan van het podium stappen en zijn mond houden en aangifte doen van genocide, massamoord en terrorisme tegen de personen die zich in verband met de Coronamaatregelen daaraan schuldig maken. Een eenvoudige ‘to the point’ modelaangifte staat hiervoor gepubliceerd op aangiftecovid19.nl. De Coronamaatregelen zijn een vorm van genocide of imponeren genocidaal omdat de nationale groep der Nederlanders leefomstandigheden worden opgelegd die op de gehele of gedeeltelijke vernietiging zijn gericht. Willem Engel heeft het steeds over Neurenberg en experimenten op mensen terwijl hij dient te verwijzen naar de Wet Internationale Misdrijven en artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering. Wat Willem Engel niet doet wekt de indruk dat hij een soort collaborateur is die de antisemitische zaak dient van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Coronamaatgelen.

Share |

Zinloze rechtszaken Viruswaarheid

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 10-08-2020 20:31
Misschien heeft Viruswaarheid binnenkort een succesje met de rechtszaak tegen de mondkapjesplicht. Misschien ook niet. De Coronacrisis duurt nu bijna zes maanden. Viruswaarheid heeft tot nu niks gepresteerd. De demonstratie op het Malieveld kan amper als een succes worden gezien. Belangrijkste is dat Viruswaarheid bewust niet doet wat gedaan moet worden. Vanaf het begin censureert Viruswaarheid de oplossing. Ook draagt het eraan bij dat medicijnen die werken tegen Covid19 niet voortgaand prominent het onderwerp zijn van het Coronadebat.

Wat Willem Engel allemaal vertelt doet er helemaal niet toe in verband met de bestrijding van de pandemie van het virus. Zijn verhaal over aerosolen zal eraan bijdragen dat het RIVM en Burgemeesters achter de deur maatregelen willen nemen want het zijn tenslotte de aerosolen waardoor het virus wordt verspreidt en dan vooral bij de burgers thuis. De personen die zijn gestorven aan Covid19 zijn vermoord door de behandeling. Er is sprake van massamoord. Ook zijn de Coronamaatregelen een terroristisch misdrijf. En het is brisanter want de Coronamaatregelen leggen de nationale groep der Nederlanders leefomstandigheden op die op de gehele of gedeeltelijke vernietiging zijn gericht. Dat is genocide.

Willem Engel en zijn Matties bij Viruswaarheid doen er goed aan de wet te handhaven. Bij terrorisme en moord zijn burgers verplicht aangifte te doen. Er staat een voor de hand liggend modelaangifte op aangiftecovid19.nl die daarvoor kan worden gebruikt. De aangifte die door jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid online is gezet heeft geen enkele kans van slagen omdat daarmee aangifte worden gedaan tegen bewindslieden die door artikel 119 grondwet zijn beschermd tegen vervolging van misdrijven in hun ambtsbetrekking gepleegd. Het vervelende aan de rechtszaken van Viruswaarheid is dat daarmee aangifte tegen het RIVM en het OMT en dergelijken minder kansrijk kunnen worden omdat Viruswaarheid uitspraken krijgt van rechters die de georganiseerde misdaad kan helpen strafvervolging te ontlopen.

Viruswaarheid gedraagt zich op een manier die niet overeenkomst met de doelstellingen van Stichting Viruswaarheid. Viruswaarheid wordt door sommige gezien als gecontroleerde oppositie. Het is niet ondenkbaar dat Viruswaarheid feitelijk dezelfde doelen dient als de georganiseerde misdaad die verantwoordelijk is voor de moorddadige Coronamaatregelen. De Coronamaatregelen zijn bewerkstelligd door de terreurbeweging waarmee de held van Anna Zeven van Viruswaarheid in zijn tijd samenwerkte ter voorbereiding op de Holocaust. Bovendien stelt en beweert Mordechay Krispijn Joods te zijn en geeft hij geen enkele aandacht aan het feit dat de held van Anna Zeven samenwerkte met de misdadigers die verantwoordelijk zijn voor de Jodenvervolging. Mordechay Krispijn beroept zich keer op keer op zijn Joodse wortels en meldt daarbij dat hij niet Joods is opgevoed.

Inderdaad gedraagt Mordechay Krispijn zich onopgevoed. Hij kan ook gewoon Zionist zijn. Gezien de kleuren wit en blauw die Willem Engel en Anna Zeven droegen tijdens hun demonstratie op het Malieveld is dat niet gek gedacht. Alsdan is iedereen de klos. De dodelijke slachtoffers van de Coronamaatregelen en de in de oorlog vermoorde Joodse leden van de familie van Mordechay Krispijn hebben met elkaar gemeen dat ze zijn vermoord door een en dezelfde terreurbeweging die is opgericht te Basel 1897 door de Zionistische held van Geert Wilders en Thierry Baudet. Ondanks dat alle feiten gewoon op straat liggen en het kernteam van Viruswaarheid herhaaldelijk diepgaand is geinformeerd over wat er aan de hand is allemaal en wat juridisch de beste actie is om de Coronamaatregelen op te heffen blijft Viruswaarheid de eigen doodlopende weg bewandelen die tot op heden bewezen niet succesvol is en feitelijk erger dan de kwaal.

Share |

Kort geding Viruswaarheid tegen mondkapjes

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 09-08-2020 22:22
Eindelijk heeft Viruswaarheid een rechtszaak met een kansje, of toch weer niet. Viruswaarheid bepleit in kort geding dat de mondkapjesplicht in Amsterdam in strijd is met artikel 10 van de Grondwet. Dit is het recht op privacy. Het recht op privacy is optimaal gediend wanneer iedereen een boerka draagt. De Gemeente kan zich erop beroepen dat het juist de privacy van burgers beschermt. Niet alleen omdat burgers met mondkapjes moeilijker zijn te herkennen met alle camera’s overal. Ook als afschrikking omdat winkelende burgers de 1,5 meter niet handhaven is de mondkapjes plicht bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Tot op heden heeft Viruswaarheid niets gedaan wat voor de hand liggend is om de Coronamaatregelen te bestrijden. Succesjes in deze richting imponeren eerder als een vergissing dan dat het ook echt de bedoeling is van Viruswaarheid een eind te maken aan de dictatuur van een aantal zorgbestuurders getraind in Deep Democracy door Lilith persoonlijk. De Coronamaatregelen zijn terrorisme en massamoord. Het initiatief ligt niet bij de Ministers of Kamerleden. Zij die de Coronamaatregelen hebben geïnitieerd zijn personen binnen en buiten de ambtenarij waarop artikel 119 van de grondwet niet van toepassing is.

Deze groep maakt zich op grote schaal schuldig aan ernstige misdrijven. Niet alleen maken zij zich schuldig aan massamoord middels Sars-cov-19. Ook HIV hebben zij daarvoor misbruikt. Met meer dan 30 miljoen doden tot gevolg. Deze groep is ook schuldig aan de menschenroof onder leiding van de Nederlandse Kinderbescherming en de Jeugdzorg. Kinderen worden in de Jeugdhulp tot 400% meer mishandeld en misbruikt dan daarbuiten. Kinderen die thuis zijn misbruikt en mishandeld worden in de Jeugdzorg vier keer zo veel misbruikt en mishandeld. Het lot van veel misbruikte kinderen is dat zij bij herhaling in handen van misbruikers vallen en/of zelf gaan misbruiken. Die mondkapjes zijn niet belangrijk als het gaat om het elimineren van het Coronaterrorisme in Amsterdam en omstreken.

Burgemeester Femke Halsema is schriftelijk uitgebreid geïnformeerd over het goede werk van huisarts Rob Elens en het succes van het Zelenko-protocol. En het feit dat haar Gemeente het nodig heeft dat de huisartsen toegang krijgen tot HCQ bij de bestrijding van Covid19. Haar ambtenaren hebben de ontvangst van de post bevestigt en dat de burgemeester er kennis van heeft genomen. Waarmee is gezegd dat de mondkapjesplicht van de burgemeester van Amsterdam gelijk staat aan deelnemen aan terrorisme en massamoord door Coronamaatregelen. Op de ene of andere manier willen bij die jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid zijn strafrechtelijke hersencellen niet aan gaan. Hij is afgestudeerd met strafrecht als specialisatie. Ook daarom zijn de juridische acties van Jeroen Pols van Viruswaarheid bij herhaling onbegrijpelijk.

Share |

Hitler, de gaskamers en Viruswaarheid

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 08-08-2020 22:50
Onderzoeksjournalist Micha Kat van Klokkenluideronline heeft het over de Holocaust van Mark Rutte en Hugo de Jonge als hij het heeft over de Coronamaatregelen. Deze Holocaust wordt bewerkstelligd door het verbod op HCQ wat is opgelegd en wordt gehandhaafd door ambtenaren. Holocaust is een misdrijf wat vrijwel uitsluitend met actieve of passieve betrokkenheid van ambtenaren kan worden gepleegd.

 De Holocaust van Rutte en Hugo de Jonge is bedoeld om de lang gekoesterde droom van de complete realisatie van de ideeën van de held van Geert Wilders en Thierry Baudet te vervullen. Dit is journalist Theodor Herzl die zich postuum kan verheugen op een grote groep aanhangers die allemaal veinzen dat zij de Joodse Zaak dienen. Deze grote groep is te herkennen aan Zionisme. En bestaat uit opvallend veel Christenen. Zionisme is hetzelfde als Nazisme alleen dan van de Zionisten Solo. De tekens NAZI slaan op de fusie tussen de Nationaal Socialisten en de Zionisten.

Het huwelijk is ritueel bezegeld met een speciale munt waarin het motto van de missie voor iedereen in begrijpelijk Duits staat vermeld: Ein Nazi Fährt Nach Palästina Und Er Zahlt Davon In Angriff. Benjamin Netanyahu is de zoon van de rechterhand van de oprichter van de Bruinhemden. Dit is journalist Ze’ev Jabotinsky. Hij was de vooroorlogs militair leider van de terreurbeweging van Herzl die sinds 1895 actief werkt aan de Endlösung en de Holocaust voor oppermacht voor een bepaald syndicaat van industriëlen waarvan betrokkenen tegenwoordig samenwerken met Bill Gates in verband met de bestrijding van de pandemie van het virus Sars-cov-19.

In Nederland is een grote groep professionals actief op het terrein van zogenaamde complottheorieën. Alles wat wordt bedacht door personen buiten de Mainstream media om wordt geridiculiseerd. Psychiater Esther van F. is daarvan een prachtig voorbeeld. Kijk goed naar haar. Niet alleen zij is de dokter Mengele van vandaag. Haar zwijgen over de waarheid in verband met Sars-cov-19 en HIV en over de schuld van de Zionisten aan de Holocaust is een misdaad. Ze doet aan politiek tegenwoordig en wil in de kamer. Terrorisme en georganiseerde (ambtelijke) misdaad is de basis voor de Coronamaatregelen op weg naar de complete realisatie van de ideeën van de held van Geert Wilders en Thierry Baudet waaronder begrepen Holocaust 2.0.

Share |

Viruswaarheid heeft gelijk

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 07-08-2020 23:21
Het is fijn dat Mordechay Krispijn van Viruswaarheid met zijn mooie Joodse naam het nu ook stelt en beweert. De Coronamaatregelen hebben veel weg van de Jodenvervolging. Sterker: het is de Jodenvervolging. Het enige nog is dat Mordechay Krispijn zich niet op de goede bronnen beroept en geen benul heeft hoe erg het allemaal is. Had hij alles geweten dan was hij misschien al ondergedoken in plaats midden op het Malieveld te Den Haag over zijn Joodse voorouders te oreren. De held van Geert Wilders en Thierry Baudet is de grote initiator van de Holocaust. Mordechay Krispijn is niet Joods opgevoed wat niet wegneemt dat hij enige sjoege kan bezitten.

Het is algemeen bekend dat de Joden zo’n tweeduizend jaar geleden in de Diaspora zijn geplaatst. Dit was mede in verband met activiteiten van Joden in de Heilige Staat Palestina die niet Des Verbonds zijn zoals politiek en verafgoding. De Joden zijn handhavers van het verbond wat door tussenkomst van Abraham en Mozes met Gd is gesloten. In de Diaspora handhaven de Joden de Drie Eden. Klassieke Joodse kernwaarden die niet zijn geabrogeerd. En ook door Rambam zijn gehandhaafd. En waarvan strikte handhaving noodzakelijk is in verband met bestrijding van antisemitisme. Er moet iets gaan dagen bij Mordechay Krispijn diep in zijn genetisch gestel als hij echt Joodse voorouders heeft.

Er is best een grote groep personen die zich Joods voordoen en dat niet zijn. Deze personen worden in de volksmond Zionisten genoemd. De Zionisten hebben zich georganiseerd rond de complete realisatie van de ideeën van de held van Geert Wilders en Thierry Baudet waaronder begrepen de volgende Holocaust die zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. Israël is de naam van de Joden. Gestolen door de Zionisten die ook de Joodse identiteit hebben overgenomen om het grote publiek te misleiden met hun antisemitische bedoelingen. En het Jodendom te ontdoen van de Joden. De Zionisten zijn de grote antisemieten. Adolf Hitler was de uitvoerende macht der Zionistische congressen. Het bestuur van de Führer was Zionistisch geïnspireerd. Net als het werk van Adolf Eichmann die zich spiegelde aan de de held van Wilders en Baudet.

Na de oorlog is een massieve propaganda campagne op de mensheid losgelaten om te verdoezelen wie de grote initiators zijn van de Tweede Wereldoorlog. En ter voorbereiding van de volgende stappen op weg naar wereldheerschappij voor de Zionisten. De agenda van het internationaal terrorisme waarin een pandemie voorkomt in de huidige Coronatijd is geschreven door de held van Geert Wilders, Thierry Baudet en Adolf Eichmann. Het is ook te zien aan het werk van Bill Gates dat dit het geval is. En aan meer objectieve feiten. Wat Mordechay Krispijn dient te doen is zijn burgerplicht nakomen. Niet soebatten op pleinen of demonstreren. Gewoon aangifte doen van terrorisme en levensdelicten want dat is iedereen die daarvan kennis draagt verplicht te doen. 

Mordechay Krispijn van Viruswaarheid had op het malieveld en de diverse sociale media niet obsessief aangehaakt bij het Joods lijden uit de Tweede Wereldoorlog als de Telegraaf in 1922 en 1924 eerlijk was geweest over de inhoud van de publicaties van de held van Geert Wilders, Thierry Baudet en Adolf Eichmann. Dan was er ook geen Coronacrisis geweest. Mordechay Krispijn moet ook eens kijken naar wat de Joodse publicist Louis Fles allemaal is overkomen in 1914 toen de voorzitter van de Zionistische Bond openlijk in de media stelde en beweerde dat de Zionisten strijden tegen assimilatie van Joden. Als Morry nu niet pist woest is valt dat niet te begrijpen.

Share |

Corona = Nazisme

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 05-08-2020 22:01
De wereldwijde Coronamaatregelen zijn geworteld in zuiver antisemitisme. Dit is te zien aan de Joden die collectief emigreren naar het wereldgetto te Palestina. De gettomanagers zitten in het Nederlands bestuur. En zien de grote initiator van de Holocaust als hun held. Daaronder begrepen Geert Wilders en Thierry Baudet. Omdat de journalistiek en media de beroepsgroep is waar de Nazi’s oververtegenwoordigd zijn weten meeste mensen niet dat de terreurbeweging van de helden van Wilders en Baudet verantwoordelijk is voor de Coronamaatregelen.

Er wordt al lange tijd gewaarschuwd voor de terreurbeweging van de helden van Wilders en Baudet. Hardop in de zittingszaal van het Gerechtshof in de strafzaak tegen Geert Wilders en anderszins. Geen enkele journalist blijkt bereid eerlijk verslag te doen van de inhoud van de publicaties van de held van Wilders en Baudet. Hun held Theodor Herzl is de grote initiator van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De Coronamaatregelen dienen de complete realisatie van zijn ideeën. Daarvoor is in de eerste plaats nodig dat zo veel mogelijk Joden in Palestina wonen omdat daar de volgende Holocaust plaatsvindt die thans met de Coronamaatregelen wordt voorbereid. 

Het hele team van Viruswaarheid en de hulpjes eromheen is gedetailleerd uit de doeken gedaan wat er aan de hand is allemaal. Ze lappen de feiten aan hun laars. Ook de kritieken op de werkwijze wordt weg gewuifd terwijl jurist Jeroen Pols echt heel slecht juridisch werk levert gezien de belangen die hij veinst te vertegenwoordigen. Was hij advocaat geweest dan had mr Jeroen Pols een tuchtrechtelijk probleem gehad. Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid is of krankzinnig of niet goed of zo. Om de Coronamaatregelen doeltreffend te bestrijden in de context van de democratische rechtsstaat is het in de eerste plaats noodzakelijk te handhaven en aangifte te doen van moord en terrorisme. Dat is iedereen verplicht op grond van artikel 160 eerste lid Sr. 

Bij Viruswaarheid doen ze dat niet. Sterker: Viruswaarheid frustreert actief de oplossing die het snelst en makkelijkst leidt tot opheffing van de Coronamaatregelen. De makkelijk weg om de Coronamaatregelen op te heffen is massaal aangifte doen van moord en terrorisme omdat iedereen dat verplicht is op grond van de gewone normale burgerplicht van artikel 160 eerste lid Sv. Viruswaarheid accepteert het gezag van de overheid niet. Viruswaarheid speelt een naar spelletje met de democratische rechtsstaat terwijl de oplossing strafrechtelijk is. Het feit dat Viruswaarheid de verkeerde weg kiest doet in alle redelijkheid vermoeden dat Viruswaarheid feitelijk behoort tot de groep der collaborateurs die de Grote Revisie of Grote Reconstructie met alle mogelijke middelen steunen. 

Viruswaarheid is ermee bekend dat onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd worden bedreigd en bedrogen door de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Coronamaatregelen om deze terreurbeweging als gezaghebbend te accepteren en deel te nemen bij gebreke waarvan afgrijselijke gevolgen dreigen en organisaties die daarop toezien. Het acteren van Viruswaarheid imponeert als deelname aan het toneelstuk waarvan de held van Geert Wilders en Thierry Baudet in 1895 reeds de regieaanwijzingen heeft voltooid op weg naar oppermacht voor de grote groep Zionisten en parasieten anderszins die de volgers zijn van de helden van Geert Wilders en Thierry Baudet. Niet alleen zijn held maakt dat Thierry B. imponeert als een ordinaire Nazi. Ook zijn Bierkellerputsch met Jan R. en GeenPeil maakte die indruk.

Share |

Viruswaarheid.nl werkt voor RIVM & YouTube

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 04-08-2020 22:59
Naar het schijnt wordt een aangifte voorbereid tegen Stichting Viruswaarheid.nl en mr. Jeroen Pols en Mordechay Krispijn en Willem Engel en Anna Zeven en de personen die voor hen werken en hen steunen. De grond van de aangifte is deelname aan de georganiseerde misdaad die verantwoordelijk is voor de Coronamaatregelen. Viruswaanzin misbruikt de Coronamaatregelen voor andere doelen dan de waarheid over Sars-cov-19. De feiten worden objectief bewezen door het werk van jurist Jeroen Pols die keer op keer de verkeerde rechtszaken voert. Doelbewust zo blijkt want het kernteam is van meet af voorgehouden dat het aangifte moet doen.

Stichting Viruswaanzin traineert doelbewust en opzettelijk de strafrechtelijke oplossing van de Coronamaatregelen. Er is sprake van massamoord. Nederlanders worden vermoord door Coronamaatregelen. Mordechay Krispijn heeft enige tijd geleden alweer beaamt dat er sprake is van moord door het verbod op HCQ. Bij moord en terrorisme zijn Nederlanders verplicht aangifte te doen. Dat staat in artikel 160 eerste lid van het wetboek van strafvordering. Er is zelfs sprake van genocide want de nationale groep der Nederlanders wordt leefomstandigheden opgelegd die op de gehele of gedeeltelijke vernietiging is gericht.

Genocide is een misdrijf wat vrijwel uitsluitend kan worden gepleegd met passieve of actieve betrokkenheid van ambtenaren. In dit geval first of all de ambtenaren van het RIVM en het OMT en de IGJ en de ambtenaren van Viruswaarheid.nl en vervolgens secretaris generaal Erik G die ook één van de aanvoerders is als het gaat om de georganiseerde misdaad bij de kinderbescherming en de jeugdhulp. 

Erik G. is een bestuurlijke pyromaan. Hij is deskundig op het terrein van de ongetemde problemen. Hij geniet er zichtbaar van. Deze bestuurder wordt getraind door specialisten cultuur interventie in Deep Democracy. Dat wordt de Slimme Overheid genoemd. Deep Democracy is een psychologische clusterfuck (or rituele initiatie) voor bestuurders en boardrooms voor compliance met de terreurbeweging die schuldig is aan de Coronamaatregelen. Mordechay Krispijn wil het niet over de pedo-elite hebben alleen dit is wel noodzakelijk omdat dan de Boogeyman zichtbaar wordt. Nu staat er een enorme Roze Olifant in Nederland waarvan Mordechay Krispijn bewerkstelligt dat zo min mogelijk mensen hem zien.

Er zijn in de Nederlandse democratische rechtsstaat niet heel veel mogelijkheden om de Corona maatregelen zo snel als mogelijk alle middelen rechtens op te heffen. De beste manier is handhaven. De virologie handhaven. En het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering. Het is niet te begrijpen, of juist wel, dat jurist mr. Jeroen Pols civiel optreedt zoals hij doet namens Stichting Viruswaarheid.nl en de donateurs die bij elkaar meer dan 120.000,- hebben opgehoest om verlost te worden. Jeroen Pols is afgestudeerd in het strafrecht. En hij doet civiel recht voor Viruswaarheid. Waarom ziet hij als strafrecht jurist niet de genocide, de massamoord en het terrorisme van het RIVM en het OMT en de IGJ?

En waarom stelt hij als strafrecht jurist modelaangiften op waarvan hij weet dat die niet ontvankelijk worden verklaard op grond van artikel 119 grondwet? De dagvaarding van Jeroen Pols in de zaak van Viruswaanzin tegen het RIVM om afgifte van documenten leest als instructies aan het RIVM voor hoe te reageren op eventuele strafrechtelijke en andere kritieken op het werk van de georganiseerde ambtelijke misdaad. Mr. Jeroen Pols van Viruswaarheid is advocaat van het RIVM. Op kosten van de slachtoffers zet hij hen in het privaatrecht voor schut met vorderingen die de kleinste kans van slagen hebben. En het RIVM het beste helpen met het verweer tegen de strafzaak die tegen het RIVM moet worden losgemaakt.

De weerstand van Stichting Viruswaarheid.nl en het kernteam tegen de oplossing is mogelijk gebaseerd op berichten uit het begin van de crisis dat juristen werken aan aangiften tegen het RIVM cum suis. Al in een vroeg stadium van de crisis was helder dat er sprake is van terrorisme. En Willem Engel en Maurice de Hond kunnen alleen over aerosolen praten. Woensdag 5 augustus 2020 is de zaak van Viruswaarheid tegen YouTube omdat YouTube censuur pleegt op een video met daarin Rob Elens. Het is in het belang van YouTube om in dit kader gedagvaard te worden door jurist Jeroen Pols van Stichting Viruswaarheid.nl. Rob Elens is de man die iedereen redden kan. De toets die Viruswaarheid voor iedereen bij de rechter civiel maakt is of de inhoud van die video met Rob Elens over HCQ wel of niet voldoet aan de Corona-richtlijnen zoals die op YouTube en in het algemeen in de sociale media op gezag van autoriteiten gelden. Een andere toets zal de rechter in kort geding meest waarschijnlijk niet maken.

Share |

Willem Engel is valse profeet

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 02-08-2020 21:43
Micha Kat van Klokkenluidersonline heeft weer gelijk. Willen Engel van Viruswaanzin is een valse profeet. Eerlijkheid gebied te melden dat dossierkennis noodzakelijk is om dit makkelijk te herkennen. De preek van Willem Engel zaterdag 1 augustus 2020 op het Malieveld was moeilijk te verstaan via de livestream op Facebook. Wat opviel was het maagdelijk wit waarin Willem Engel zich had gehuld. En zijn witte schoentjes. Willem Engel hield zijn toehoorders voor dat het virus niet gevaarlijk is. Dat is een leugen. Het virus Sars-cov-19 is killing. Al meer dan 10.000 Nederlanders zijn ermee vermoord.

Sars-cov-19 is een wapen in handen van een terreurbeweging die samenwerkt met georganiseerde misdaad. De groep die de Coronamaatregelen bewerkstelligt is door en door antisemitisch. Zuivere Jodenhaat is de drijvende kracht achter de Coronamaatregelen. De Coronamaatregelen zijn bedoeld om zo veel mogelijk Joden op te drijven naar het wereldgetto te Palestina om ze klaar te stomen voor de volgende Holocaust die al in 1895 is geagendeerd door de toenmalige oprichter van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler, de gaskamers en de Coronamaatregelen. Morry met zijn mooie Joodse naam staat midden op het Malieveld te soebatten over zijn Joodse voorouders die zijn vermoord in de kampen. Bovendien is hij zich bewust dat de organisatie die de Coronamaatregelen bewerkstelligt schuldig is aan de genocide op zijn familie in de Tweede Wereldoorlog want dat is hem onderbouwd met argumenten voor ieder weldenkend mens onnavolgbaar uit de doeken gedaan refererend aan de website op holocaustles.nl.

De Tweede Wereldoorlog is niet voorbij. De afgelopen 75 jaar hebben de Nazi’s gebruikt om hun positie te verstevigen en zich klaar te maken voor de volgende stap op weg naar oppermacht. De groep die verantwoordelijk is voor het actueel internationaal terrorisme waaronder begrepen de Coronamaatregelen bestaat uit westers media en bestuurders en personen met macht gelegenheid en middelen zoals Bill Gates. Bill Gates is een knoepert van een misdadiger die mogelijk ook behoort tot de kring van Epstein cum suis. Bovendien is het oproepen door Willem Engel tot omverwerpen van de regering ongepast. Ongeacht hoe slecht het kabinet ook is. De ministers en de Kamerleden worden ook bedrogen in verband met de Coronamaatregelen. De grote bedriegers zijn Jaap van Dissel en een groep zogenaamde deskundigen die onbekendheid bij het publiek met feiten misbruiken bij en tijdens het plegen van hun misdaden.

Nederlanders worden vermoord door de Coronamaatregelen. De misdaden door Coronamaatregeln zijn ontzagwekkend. Een echte shock and awe. De gewapende en gewelddadige Jihad van Industriëlen. Nederlanders worden letterlijk en figuurlijk gemuilkorfd. Er is sprake van terrorisme en er is sprake van genocide. De nationale groep der Nederlanders wordt leefomstandigheden opgelegd die op de gehele of gedeeltelijke vernietiging is gericht. Sinds de Tweede Wereldoorlog is door Nederlanders begane genocide op Nederlanders nog nooit zo evident geweest. Bij het RIVM en het OMT en de IJG moeten ze werkelijk denken dat de rest van de wereld niet lezen kan op zo.

Sars-cov-19 en HIV zijn dodelijk omdat de georganiseerde misdaad in de zorg die virussen misbruiken om dragers middels de behandeling zoals toedienen van medicijnen te vermoorden voor geld. Het is zeer belangrijk om niet positief te worden getest op Sars-cov-19 of Hiv omdat de test op zichzelf een voorbereidingshandeling is voor moord. Dat meeste mensen hiermee niet bekend zijn is onder andere de schuld van de journalistiek en media. Die strijden spijkerhard en vals tegen de zuivere wetenschap. Er is geen wetenschapsjournalist die snuggere teksten schrijft. Totaal krankzinnig wat de journalistiek en media denken en publiceren over wetenschap. Willem Engel is geen uitzondering.

Wat Willem Engel allemaal stelt en beweert doet er helemaal niet toe. Zijn aerosolen zijn onbelangrijk. Het is niet relevant hoe iemand Sars-cov-19 krijgt en wie er allemaal mee zijn besmet. Alles wat belangrijk is in verband met Sars-cov-19 staat op zelfzorgcovid19.nl. De site van huisarts Rob Elens die door het RIVM en de IGJ en andere ambtenaren het verbod is opgelegd mensen goed, snel, veilig en goedkoop te genezen van Covid19 met medicijnen die bewezen werken en al in miljoenen dosis zijn verstrekt zonder noemenswaardige bijwerkingen. Het gesprek moet gaan over Rob Elens en hoe zijn recept volgens het Zelenko-protocol Nederland geneest van Covid19 zodat niemand een tweede golf hoeft te vrezen of mondkapjes hoeft te dragen. Nu heeft Willem Engel 120.000 Euro opgehaald op rekening van zijn dansschool en voert hij namens viruswaarheid rechtszaken tegen YouTube met het risico dat de kans op acceptatie van het recept van huisarts Rob Elens door autoriteiten te niet wordt gedaan.

Share |

Ab Gietelink blaast Rob Elens op

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 01-08-2020 22:32
Acteur Ab Gietelink van Café Werltzmertz heeft besloten huisarts Rob Elens op te blazen omdat de video’s met zijn interview over hydroxychloroquine die meer dan 100.000 keer zijn bekeken van YouTube zijn verwijderd. Ab Gietelink heeft ergens in Duitsland een bericht in een krant gevonden dat een hof had besloten dat bepaalde politieke uitspraken van een professor op een politiek YouTube kanaal niet in strijd zijn met de richtlijnen van YouTube en vindt dat dit ook in zijn geval van toepassing is. De brief van de advocaat die namens actiegroep Viruswaanzin en Ab Gietelink en Weltschmerz onze Rob Elens zal slopen staat op de site van Viruswaanzin.

Ab Gietelink en zijn advocaat zijn geadviseerd van hun waanideeën af te stappen en gewoon aangifte te doen zoals elke Nederlander dat verplicht is te doen bij misdrijven tegen het leven gericht. De Coronamaatregelen zijn een vorm van genocide gepleegd door de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. De Coronamaatregelen zijn de voortgezette Jodenvervolging. De Jodenvervolging is al bezig sinds 1895 en wordt sinds het begin aangevoerd door de groep die de Coronamaatregelen bewerkstelligt. Ze moeten de Joden hebben. De massa’s Joden die nu emigreren naar Israël wegens Corona worden daarnaar opgedreven door de terreurbeweging die ze ook naar de gaskamer gevoerd heeft. Deze terreurbeweging is ook verantwoordelijk voor aanslagen in Afghanistan op de Nederlandse krijgsmacht.

De Coronamaatregelen zijn onderdeel van een uitgebreide overval op Nederland, de wereld en Europa waarvan op hét Goede Nieuws™ op goedeniuws.nl al jaren de ins en outs worden verteld. Exact is te bepalen wie wanneer precies in 1895 de treinen heeft besteld en wie schuldig zich in die tijd doelbewust schuldig maakt aan het starten van de Jodenvervolging en voorbereiden van de Holocaust. De misdadigers die bij en tijdens de Neurenberg-processen zijn vervolgd en veroordeeld waren slechts het lagere kader. De grote bazen die Adolf Hitler hebben besteld en betaald zijn altijd buiten beeld gebleven. De objectieve bewijzen zijn een jaar of tien geleden ontdekt. Omdat één en ander geobjectiveerd dreigde te worden door de Rechtspraak is bewuste terreurbeweging gaan bedreigen met afschrikwekkende consequenties en organisaties die daarop toezien indien bovenstaande wordt bevestigd door magistraten.

Het staat zeer duidelijk in de brief van de advocaat van Ab Gietelink aan YouTube dat YouTube de video heeft verwijderd in verband met het door YouTube gehanteerde beleid tegen misleidende medische informatie over Covid-19. In dit beleid staat omschreven dat YouTube geen content toelaat die misleidende medische informatie verspreidt die in strijd is met de medische Covid-19-informatie van de WHO of lokale gezondheidsinstanties. Dit beleid van YouTube is niet aan de orde in de Duitse zaak. Het is onweerlegbaar dat de instanties van mening zijn dat Rob Elens medische desinformatie verspreidt over Covid-19. Daarover zal de rechter geen discussie aangaan.

De zaak in Duitsland waarop Ad Gietelink en actiegroep Viruswaanzin zich beroepen gaat over Stefan Homburg die politieke uitspraken doet op een politiek YouTube-kanaal. Stefan Homburg verspreidt geen medische informatie. De rechter oordeelt dat Stefan Homburg niks heeft gedaan wat tegen de regels is van YouTube. Die zaak van Stefan Homburg gaat ook helemaal niet over vrijheid van meningsuiting. Die zaak gaat er over of Stefan Homburg wel of niet de regels van YouTube heeft geschonden. Stefan Homburg zet niet aan tot geweld, hij verspreidt geen haat etc. Dus niet in strijd met de YouTube richtlijnen. Dus hij had niet offline gehaald mogen worden door YouTube.

De strijd van Ab Gietelink en Viruswaanzin en Werltzmertz tegen YouTube zogenaamd voor vrije meningsuiting gaat over de vraag of de video van Ab Gietelink en Rob Elens over HCQ in strijd is met de richtlijn van YouTube in verband met medische desinformatie. Omdat heel de wereld ermee bekend is dat autoriteiten stellen en beweren dat Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl een kwakzalver is bestaat het grote risico dat de rechter in de zaak van Ab Gietelink tegen YouToube zal beslissen dat YouTube de video mag verwijderen omdat vaststaat dat Rob Elens medische desinformatie verspreidt. Ab Gietelink en zijn advocaat zijn benaderd om de zaak in het algemeen belang neer te leggen en aangifte te doen. Ab Gietelink beweert persoonlijk de rechter in Duitsland te hebben gesproken. En denkt daarom dat de Rechtbank in Kort Geding hetzelfde oordeel heeft als hij die met zijn video’s van de planeet geband dient te worden wanneer de zaak tegen YouTube met steun van Viruswaanzin en Café Werltzmertz wordt doorzet en verloren.

Share |

Viruswaarheid en antisemitisme

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 31-07-2020 23:52
Mordechay Krispijn, een lid van het kernteam van Viruswaanzin/Viruswaarheid, benadrukt keer op keer zijn Joodse achtergrond. En dat hij niet Joods is opgevoed. En dat 21 Joodse leden van de familie van Mordechay in de oorlog zijn gedeporteerd en vermoord. De rechterhand van Mordechay Krispijn in Viruswaarheid/-zin is het meisje Anna Zeven. Anna Zeven ziet de psychoanalyticus Carl Jung als held. In deze verhouding spiegelt de relatie tussen de Zionisten en Adolf Hitler. Adolf Hitler was de rechterhand van de Zionisten die nauw samenwerkte met Carl Jung. De grote initiators van de Holocaust hebben ook een Joodse achtergrond en gedragen zich Joods onopgevoed.

Mordechay Krispijn van Viruswaanzin is uitgebreid geïnformeerd over wie de grote initiators zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Meeste mensen denken dat dit Hitler en Eichmann zijn en zo. Dat is niet juist. De Zionisten zijn de grote initiatiefnemers van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, gesteund door  psychoanalyticus Carl Jung die zo goed is met Archetypen. Carl Jung in zijn tijd was ermee bekend dat de Zionisten werkte aan de voorbereidingen op de Holocaust. Net als de Telegraaf en andere media daarmee bekend waren. Dat dit de geschiedenis is van de genocide op de leden van de familie van Mordechay Krispijn is relevant voor zijn werk voor Viruswaarheid/-zin omdat de Coronamaatregelen zijn bewerkstelligd door dezelfde terreurbeweging die schuldig is aan de Holocaust.

Het doel is oppermacht. Voor een bepaalde familie. Deze familie is de leiding van een syndicaat van industriëlen. De naam van deze familie is Rothschild. Als Mordechay Krispijn minder eigenwijs was geweest en zijn onderzoek goed was gedaan had hij aan de stroom Joodse emigranten naar Israël ten gevolge van Corna kunnen zien en begrijpen dat de Coronamaatregelen de facto door antisemieten zijn bewerkstelligd. Elke massa emigratie van Joden naar Israël is tot stand gebracht door antisemieten. Oogmerk is zo veel mogelijk Joden in het wereldgetto te Palestina te krijgen voor de aanstaande Holocaust die zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. Deze volgende Shoah door de familie Rothschild, die daarna officieel als vorst der Joden zal voortgaan, zal zoveel slachtoffers veroorzaken dat de de begrafenis zeven maanden duurt. Het is niet voor niks dat de Coronamaatregelen imponeren als een ordinair zoenfer voor Bill Gates. Bill Gates werkt samen met de zakenpartners van de familie Rothschild waarmee het in der tijd de Holocaust heeft bewerkstelligd. De familie van Mordechay Krispijn is vermoord in de kampen van de onderneming van de familie van de patroon van de held van Geert Wilders.

Share |

Massamoord en kindermisbruik

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 30-07-2020 23:09
Het Nederlands bestuur blinkt uit in massamoord en kindermisbruik. En het kan niemand wat schelen. Ook journalist Chris Klomp niet van het Algemeen Dagblad. In Nederland zijn afgelopen maanden meer dan 10-duizend burgers vermoord door de Coronamaatregelen. Niemand hoeft te sterven aan Covid19 want er bestaan gewoon goedkope, goede, veilige en snelwerkende medicijnen tegen deze ziekte door Sars-cov-19. Die medicijnen mogen niet worden gebruikt van het Nederlandse bestuur. De bestuurders die deze massamoord bewerkstelligen zijn ook verantwoordelijk voor mensenhandel en kindermisbruik.

In Nederland worden kinderen geroofd door ambtenaren. Vervolgens worden deze kinderen mishandeld en misbruikt. Dit wordt eufemistisch kinderbescherming genoemd. Er wordt al heel lang steen en been geklaagd over de brisante misdaden van de Nederlandse Kinderbescherming. De misdrijven van de Kinderbescherming zijn uitgebreid gedocumenteerd. Het boeit niemand ene moer. Sterker: er zijn grote groepen zogenaamde professionals die met liefde en geduld goed geld verdienen aan deze vorm van internationale misdrijven.

Het Nederlands bestuur maakt zich niet alleen in Nederland schuldig aan ernstige misdrijven. Sinds Balkenende I zijn de Nederlandse bestuurders actief in Moslimlanden om mensen daar het leven onmogelijk te maken. Staatshoofden en regeringsleiders van bevriende Naties worden zonder pardoen met consent van het Nederlandse bestuur vermoord. En de helden van Geert Wilders zijn de grote initiators van Hitler en de gaskamers. Toen de Joden met bosjes tegelijk werden gedeporteerd en op de trein gezet deed niemand iets. Iedereen was na de oorlog zo verbaast dat er zes miljoen Joden waren vergast. De patronen herhalen zich. Zoals elke antropoloog kan voorspellen.

Share |

De zwendel van Viruswaanzin

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 29-07-2020 23:04
Het bedrog van Viruswaanzin is te herkennen aan het gedrag van Willem Engel. Willem Engel is het enige bestuurslid van Stichting Viruswaarheid. Hij is zelfstandig bevoegd. De donaties voor het werk van Stichting Viruswaarheid wordt gestort op de rekening van de Dansschool van Willem Engel. Volgens berichten gaat het om 120.000 EURO. Dit betekent dat wanneer Stichting Viruswaarheid de rekeningen nooit betaalt de donaties buiten bereik zijn van schuldeisers. Willem Engel handelt paulianeus bij voorbaat.

Stichting Viruswaarheid heeft als doelstelling ”het strijden voor het behoud van de democratische rechtsstaat”. Dit strijden doet Willem Engel als enige bevoegde van Stichting Viruswaarheid door bananen op te hangen aan de poorten van de Paleizen van Justitie. En door dagvaardingen op te stellen tegen de Staat die niet gewonnen kunnen worden. En vervolgens klagen dat de rechters geen recht spreken. Bovendien roept Willem Engel als enige vertegenwoordiger van Stichting Viruswaarheid op tot het omverwerpen van de regering en tot zelf bestuur. Willem Engel namens Viruswaan strijdt voor een nieuwe wereld. Dat is geen behoud van de democratische rechtsstaat. Willem Engel is een zwendelaar.

Share |

Holocaust voor Bill Gates

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 28-07-2020 22:10
Afgelopen maanden zijn meer dan zes duizend Nederlanders geholocaust voor het vaccin van Bill Gates. Wereldwijd zijn meer dan 600.000 mensen vermoord door de Coronamaatregelen. Terwijl er gewoon goedkope goed werkende medicijnen bestaan tegen de ziekte Covid19. Niemand hoeft te sterven aan het Coronavirus. Bill Gates weet dit. En hij wil het niet vertellen anders verdient hij geen dollars aan de vaccins die hij promoot. Vaccins waarvan nog niemand kan zeggen of die werken. Vaccins waarvan mensen zeggen dat die zijn bedoeld om microchips in te spuiten. In ieder geval wordt de wereldbevolking in submission geplaatst voor de grote Bill Gates die de wereld zal redden.

De laatste keer dat de mensheid een echte Holocaust heeft meegemaakt was in 1940-1945. Toen ging het om de macht en rijkdommen van de zakenpartners waarmee Bill Gates vandaag samenwerkt. Meeste mensen denken dat de Holocaust van ‘40-’45 van Hitler was. De vrienden en bondgenoten van Hitler zijn de grote initiators van de Holocaust van toen. En zijn de grote initiators van de Holocaust van Bill Gates vandaag. Hitler was hun uitvoerende macht. Sri Lanka bewijst dat Nederlanders worden vermoord in het belang van Bill Gates. Sri Lanka heeft op grote schaal tijdig Hydroxyclorocine ingezet zoals dat in Nederland is verboden door het RIVM. Het gevolg is dat Sri Lanka amper Covid-doden heeft. Had Nederland vanaf het begin het Zelenko-protocol toegepast zoals huisarts Rob Elens adviseert dan waren er niet meer dan 250 Nederlanders gestorven aan Covid en had bestrijding van de pandemie van het virus niet meer hoeven kosten dan 255 miljoen EURO.

Share |

Viruswaanzin trolt huisarts Rob Elens

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 28-07-2020 09:52
Iedereen kent huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl als de man die de oplossing heeft voor bestrijding van de pandemie van het Coronavirus. Rob Elens had een gesprek met Ab Gieteling van Cafe Weltschmerz over het succes van HCQ. Dit is opgenomen. En op YouTube gezet. Video is door YouTube verwijderd. Censuur! Nu start Viruswaanzin samen met Elens, Gietelink en Weltschmerz een rechtszaak tegen YouTube want de verwijdering van de video is een onrechtmatige inbreuk op vrije meningsuiting. Dit is de zoveelste zaak die Viruswaanzin zal verliezen. Dan heeft weer iedereen verloren.

YouTube hoeft als verweer alleen te verwijzen naar het verbod wat Elens is opgelegd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de opinie van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft nota bene het middel van Elens (HCQ) in de Tweede Kamer als kwakzalverij bestempeld. De rechter in kort geding tegen YouTube zal dit oordeel van de IGJ, het NHG en de Minister overnemen omdat het niet aan de voorzieningenrechter is een ‘battle of experts’ in kort geding te beslechten (vgl. r.o. 4.10 Rechtbank Den Haag 24 juli 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:6856).

Het belang van YouTube om in het kader van alle internationale richtlijnen medische desinformatie te bestrijden op zijn platforms zal zwaarder wegen dan de vrije meningsuiting van kwakzalvers die mensen bewust misleiden want ze zijn op de vingers getikt door de IGJ. De kans dat de rechter op basis van het verweer van YouTube oordeelt dat Elens een kwakzalver is en medische desinformatie verspreidt en daarom verwijderd mag worden, is niet klein. YouTube kan in de zaak die Viruswaanzin nu tegen deze censor aanspant de reputatie van Elens onherstelbare schade aandoen.

Bovendien valt niet te begrijpen dat Viruswaanzin deze procedure voert. Viruswaanzin stelt en beweert herhaaldelijk dat de democratische rechtsstaat ten einde is, dat rechters geen recht spreken en dat er censuur wordt gepleegd. Door YouTube te dagvaarden bindt het de kat op het spek. De door advocaat Maliepaard namens Viruswaanzin aangekondigde rechtszaak levert de censor een kans om meer censuur toe te passen. Daarbij heeft niemand belang. Bovendien heeft niemand YouTube nodig om de boodschap van Elens en Weltschmerz breed bekend te maken onder het publiek.

Het recente kort geding tegen de Staat heeft Viruswaanzin ook voorspelbaar verloren (ECLI:NL:RBDHA:2020:6856). De gronden voor afwijzing zijn voorspeld. Het kort geding civiel wat Viruswaanzin tegen het RIVM voorbereidt om afgifte van documenten zal het ook verliezen. Viruswaanzin wil zich vertegenwoordigd door Lexion Advocaten tegen het RIVM in de zaak voor afgifte van documenten beroepen op artikel 843a van het Wetboek van Rechtsvordering. Wat is de rechtsbetrekking waarin Viruswaanzin of zijn rechtsvoorgangers partij zijn? Onrechtmatige daad van de Staat? De rechter in het kort geding van Viruswaanzin tegen de Staat heeft recent bepaald dat de Coronamaatregelen niet onrechtmatig zijn.

Het is vaste rechtspraak dat de burgerlijke rechter de eiser niet-ontvankelijk moet verklaren in zijn vordering, indien een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang bij een andere rechter (bijvoorbeeld de bestuursrechter) openstaat of heeft opengestaan, waarin over die vordering en de daaraan ten grondslag liggende verwijten kan of kon worden beslist (vgl Rechtbank Den Haag, 20 mei 2020, zaak- / rolnummer: C/09/5 89299 / KG ZA 20-198).

In het geval van Viruswaanzin tegen het RIVM is er in beginsel geen plaats voor (toegang tot) de burgerlijke rechter, in welk geval eiser in zijn vordering niet kan worden ontvangen. Een behoorlijke taakverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bijzondere, door de wet aangewezen gespecialiseerde bestuursrechter in WOB-zaken, maakt het ongewenst dat tegelijkertijd voor beide rechters procedures over hetzelfde onderwerp worden gevoerd, met risico van verschillende uitkomsten.

Het heeft er de schijn van dat Viruswaanzin bewust de werkwijze kiest die de minste kans levert op succes. Het is net alsof Viruswaanzin werkt voor het RIVM. Viruswaanzin handelt steeds contra de belangen die het zegt te vertegenwoordigen. De werkwijze van Viruswaanzin past niet bij de doelstellingen van Stichting Viruswaarheid. Het is de werkwijze van Viruswaanzin die Elens niet vooruit helpt in zijn doel om de pandemie van het virus goed, snel, goedkoop en veilig te bestrijden. Het is niet verstandig voor Elens deel te nemen aan de publiciteitsstunt van Viruswaanzin en Weltschmerz tegen YouTube. Viruswaanzin werkt mee aan ‘the great reset’ wat volgens Viruswaanzin het doel is van de crisis.

UpDate: Lees deze draad - zaak tegen YouTube bij voorbaat kansloos.

Share |

Aangiftecovid19.nl

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 26-07-2020 20:07
Aangiftecovid19.nl is het initiatief voor opheffing van de Coronamaatregelen. Omdat huisartsen in de eerstelijnszorg niet is toegestaan Hydroxychloroquine (HCQ) te gebruiken volgens het Zelenko-protocol is er sprake van moord door Coronamaatregelen of althans het verbod op HCQ. Een ieder is op grond van artikel 160, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering verplicht aangifte te doen van misdrijven tegen het leven gericht. Aangiftecovid19.nl biedt een modelaangifte om aan deze verplichting te voldoen.

Er kan zelfs worden gesproken van het opleggen van leefomstandigheden aan een nationale groep (Nederlanders) die op de gehele of gedeeltelijke vernietiging van die groep is gericht. Dat imponeert als een Internationaal Misdrijf, meer in het bijzonder genocide zoals bedoeld in artikel 3 eerste lid onder c van de Wet Internationale Misdrijven (WIM).

Bovendien is de bevolking of een deel der bevolking van Nederland ernstige vrees aangejaagd.Bovendien is de maatschappij veranderd. Bovendien is de politieke besluitvorming beïnvloed. Bovendien zijn de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van Nederland ernstig ontwricht. Dat maakt een terroristische indruk zoals bedoeld in artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht.

Gezien de (populair) wetenschappelijke discussie in de media heeft Bureau De Kreek in samenwerking met hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl een modelaangifte opgesteld om van de Coronamaatregelen af te komen. De personen die schuld hebben aan de Coronamaatregelen of althans het verbod op HCQ dienen strafrechtelijk vervolgd te worden door het OM. Tegelijk dient de oplossing voor bestrijding van de pandemie van het virus algemeen bekend te worden. Niemand hoeft een tweede golf besmettingen met het Coronavirus te vrezen indien huisartsen in de eerste lijn toegang krijgen tot Hydroxychloroquine naar het voorbeeld van het Zelenko-protocol en huisarts Rob Elens van de website https://zelfzorgcovid.nl.

De modelaangifte is te downloaden in twee formaten. Als Word-document en als PDF-document. Desgewenst kan de modelaangifte worden aangevuld of anderszins aangepast. Downloaden. Datum, naam en adres gevevens volledig invullen. Naam en handtekening onder de brief met bijlagen zetten. Uitprinten en opsturen naar het arrondissementsparket Den Haag, Openbaar Ministerie, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij voorbaat dank!

Download:

Share |

Aangiftecovid19.nl

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 26-07-2020 17:53
Aangiftecovid19.nl is het initiatief voor opheffing van de Coronamaatregelen. Omdat huisartsen in de eerstelijnszorg niet is toegestaan Hydroxychloroquine (HCQ) te gebruiken volgens het Zelenko-protocol is er sprake van moord door Coronamaatregelen of althans het verbod op HCQ. Een ieder is op grond van artikel 160, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering verplicht aangifte te doen van misdrijven tegen het leven gericht. Aangiftecovid19.nl biedt een modelaangifte om aan deze verplichting te voldoen.

Er kan zelfs worden gesproken van het opleggen van leefomstandigheden aan een nationale groep (Nederlanders) die op de gehele of gedeeltelijke vernietiging van die groep is gericht. Dat imponeert als een Internationaal Misdrijf, meer in het bijzonder genocide zoals bedoeld in artikel 3 eerste lid onder c van de Wet Internationale Misdrijven (WIM).

Bovendien is de bevolking of een deel der bevolking van Nederland ernstige vrees aangejaagd.Bovendien is de maatschappij veranderd. Bovendien is de politieke besluitvorming beïnvloed. Bovendien zijn de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van Nederland ernstig ontwricht. Dat maakt een terroristische indruk zoals bedoeld in artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht.

Gezien de (populair) wetenschappelijke discussie in de media heeft Bureau De Kreek in samenwerking met hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl een modelaangifte opgesteld om van de Coronamaatregelen af te komen. De personen die schuld hebben aan de Coronamaatregelen of althans het verbod op HCQ dienen strafrechtelijk vervolgd te worden door het OM. Tegelijk dient de oplossing voor bestrijding van de pandemie van het virus algemeen bekend te worden. Niemand hoeft een tweede golf besmettingen met het Coronavirus te vrezen indien huisartsen in de eerste lijn toegang krijgen tot Hydroxychloroquine naar het voorbeeld van het Zelenko-protocol en huisarts Rob Elens van de website https://zelfzorgcovid.nl.

De modelaangifte is te downloaden in twee formaten. Als Word-document en als PDF-document. Desgewenst kan de modelaangifte worden aangevuld of anderszins aangepast. Downloaden. Datum, naam en adres gevevens volledig invullen. Naam en handtekening onder de brief met bijlagen zetten. Uitprinten en opsturen naar het arrondissementsparket Den Haag, Openbaar Ministerie, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij voorbaat dank!

Download:

Share |

Eentje voor Willem Engel

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 25-07-2020 23:23
Willem Engel van Viruswaanzin is niet wat hij lijkt. Viruswaanzin haalt veel geld binnen. Daarmee financiert het activiteiten die niet helpen. Niks van wat Viruswaanzin afgelopen maanden heeft gedaan helpt. Ook het proces van bewustwording wat Viruswaanzin claimt te bereiken is niet behaald want zonder goede inhoud. De volgers van Viruswaanzin volgen welhaast gehypnotiseerd een Valse Profeet. Iedereen ervaart problemen door de Coronacrisis. Meeste mensen zijn blind voor de bron van de problemen omdat niemand goede holocausteducatie heeft gehad. Is dat belangrijk? Ja dat is belangrijk.

Het volgende is aan de hand. Er is in Nederland, de wereld en Europa al meer dan 122 jaar een terreurbeweging actief. Deze statelijk en militair acterende terreurbeweging is opgericht te Basel 1897 door een Oostenrijkse journalist met het oorlogsdoel de democratie en de mensenrechten van de Franse Revolutie terug te draaien. De Duitse bezetter was de uitvoerende macht van deze terreurbeweging. Zie holocaustles.nl. Wie zijn het die hieraan deelnemen? Journalisten, zogenaamde Christenen, Zionisten, psychiaters, psychotherapeuten, antisemieten, racisten, georganiseerde misdaad in de zorg en ambtenarij, en hun media. De groep is divers, houdt van top down leiderschap en promoot Deep Democracy. Het maakt zich tevens schuldig aan ernstig seksueel misbruik van minderjarigen. En mensenhandel. En kan New Age-achtig overkomen.

Het saillante is dat de held van Willen Engel een grote racist is die in West Europa is neergezet als een soort messias die in India de heiligheid zelf was. Niks is minder waar. Mahatma Gandhi was een ordinaire racist in Zuid Afrika. Bovendien hield hij er bedenkelijke strategieën op na die veel van zijn volgers het leven heeft gekost. Een ander saillant detail is dat de held van Anna Zeven, het vrouwtje van Viruswaanzin, samenwerkte met de grote initiators van Hitler en de gaskamers. Psychoanalyticus Carl Jung heeft de basis gelegd voor de psychologische brainwash (noem het gerust ‘clusterfuck’) die de wereldbevolking ondergaat om te geloven dat de personen waarmee Carl Jung in zijn tijd samenwerkte deugden. De school van psychoanalyticus Carl Jung heeft Deep Democracy voortgebracht. Zoek het op. Zij die Deep Democracy onderwijzen zijn misdadigers.

Deze groep is schuldig aan de Coronamaatregelen als middel tot oppermacht. De groep liegt ook over Hiv en AIDS. En heeft vrede met oorlog. Er wordt best een lange tijd gewerkt aan de ontmaskering van deze terreurbeweging en de georganiseerde misdaad waarmee het samenwerkt. Dit is nog niet gelukt omdat bewuste terreurbeweging onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd bedriegt en dreigt met afgrijselijke gevolgen en organisaties die daarop toezien indien de waarheid wordt vastgesteld door autoriteiten. En is dus een gevaar voor de rechtsorde. Net als Viruswaanzin. Er kan een verzoek tot ontbinding van Stichting Viruswaarheid worden ingediend bij de rechter. De terreurbeweging van deze bedreigers werkt samen met de Bill and Melinda Gates Foundation om iedereen meerdere keren per jaar in te spuiten tegen een virus waarvoor snelle, veilige en goedkope medicijnen beschikbaar zijn die niet mogen worden gebruikt van het RIVM.

Het RIVM en het OMT plegen genocide althans massamoord en terrorisme met de adviezen aan het Kabinet. In plaats de strijd op te zoeken tegen autoriteiten zoals de rechtspraak en de politie en de regering dient actiegroep Viruswaanzin die stelt en beweert de democratische rechtsstaat te beschermen het Kabinet te helpen met het maken van de juiste keuze. Iets wat Willem Engel steeds niet zegt is dat de Coronadoden zijn vermoord. Hij en Mordechay Krispijn weten dit want zij hebben alle wijsheid in pacht lijken zij te denken blijkens hun optreden. Dus ze moeten aangifte doen. Dat zijn ze verplicht op grond van artikel 160, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering. De modelaangifte van mr. Jeroen Pols spoort voor geen meter. Hij weet dat deze aangifte grondwettelijk niet wordt opgepakt door het Openbaar Ministerie. Willem Engel, Jeroen Pols en Mordechay Krispijn imponeren als ouderwetse raddraaier. Of zij hebben een ziekte in het hoofd. Echt.

Het doet er helemaal niet toe wat Willem Engel zegt. Willen Engel leidt steeds af van de oplossing. Net als jurist Jeroen Pols. Steeds weer zet Viruswaanzin rechtszaken in waarvan op voorhand kan worden vastgesteld dat die kansloos zijn. Viruswaanzin steekt erg veel tijd en energie en geld in het misleiden van het publiek in verband met de kwaliteit van het juridisch werk van jurist Jeroen Pols. Dat is meer dan broddelwerk van een amateur. Het is bewust misleiden op de meest liederlijke wijze denkbaar. Minstens zo vals als het RIVM. Honden lusten geen brood daarvan. Daar kan en mag niemand genoegen mee nemen. Jeroen Pols kiest steeds de insteek die niet werkt. Nu ook weer roept hij het RIVM op met bewijzen te komen op specifieke onderwerpen. En gaat hij een kort geding beginnen om die bewijzen te krijgen. Waarom for god's sake? Waarom de wederpartij waarvan bekend is dat die geen bewijs heeft om bewijs vragen? Jeroen Pols is expert strafrecht. Hij is misschien net als Willem Engel een van de lezers van het bericht op hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl waarin strafmaatregelen zijn aangekondigd aan zij die de lockdown propageren.

De familie van Willem Engel is vaker afgekocht door de overheid. Viruswaanzin werkt voor het RIVM. Zo lijkt het. Als er dan toch personen zijn in Nederland, de wereld en Europa die ruzie zoeken dan kunnen zij dat vanzelfsprekend krijgen. Alleen wel de rechtsstatelijke wijze want het zijn de Politie en het Openbaar Ministerie zo nodig ondersteund door de Nederlandse Krijgsmacht die in deze de handen uit de mouwen moeten steken om de georganiseerde misdaad en het terrorisme wat verantwoordelijk is voor de Coronamaatregelen deugdelijk alle middelen rechtens ‘kalt zu stellen’ zoals dat onder vakbroeders zo aardig heet! Willem Engel denkt dat hij Duivelskunstenaar is. En doet in Schotland dit weekend zijn Heksendans op weg naar de Trollenpot!

Share |

Verlies Viruswaanzin voorspeld

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 24-07-2020 19:51
Viruswaan is van meet af voorspeld dat het kort geding voor opheffing van de Corona-maatregelen zal worden verloren. Ook de gronden waarop zijn voorspeld. Viruswaan weigert te luisteren naar deskundigen. Viruswaanzin bestaat uit dansers, een mislukte jurist, een mislukte wetenschapper en een mislukte boekhouder. Steeds weer stelt Viruswaanzin de oplossing uit terwijl het ermee bekend is. De hele discussie van Willem Engel en Mordechay Krispijn en Jeroen Pols en Maurice de Hond doet er helemaal niet toe. Het enige wat van belang is wordt gezegd door huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl

Viruswaanzin had het kort geding kunnen winnen. Het had in ieder geval een zet kunnen doen de goede kant uit. Toen bekend werd dat de rechter werd vervangen voor een kuchje had Jeroen Pols direct de eis kunnen wijzigen en het Zelenko-protocol en het recept van huisarts Rob Elens naar voren dienen te schuiven. Daarmee had hij bewijs geleverd dat de rechter met het kuchje snel, veilig en goedkoop kan genezen. En gewoon het kort geding had kunnen doen. Jurist Jeroen Pols wil het er niet over hebben. Keer op keer beweert hij dat Viruswaanzin juridisch gelijk heeft terwijl dit niet de waarheid is. Viruswaanzin heeft heel erg ongelijk. Niks wat Viruswaanzin stelt en beweert is van belang. 

Sars-cov-19 is een virus van niks. Het verspreidt snel daarom is gegeven dat het ongevaarlijk is. Des te sneller een virus verspreidt des te ongevaarlijker. Bovendien bestaan er gewoon medicijnen die kunnen worden gebruikt bij bestrijding van de pandemie van het virus. Huisarts Rob Elens heeft het allemaal opgeschreven op zijn website zelfzorgcovid19.nl. Wat Rob Elens verteld is alles wat relevant is in verband met Sars-cov-19. Wat Viruswaanzin predikt, wat Maurice de Hond predikt, wat Bill Gates predikt of het RIVM is allemaal niet belangrijk. Het enige wat er toe doet komt van huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl.

Share |

Viruswaanzin bedreigt Democratische Rechtsstaat

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 24-07-2020 09:25
Viruswaanzin is niet wat het lijkt. Het kernteam van Viruswaanzin vangt op wat er gaande is in de samenleving. Viruswaanzin praat met iedereen. Viruswaanzin verneemt wat er aan de hand is allemaal. Vervolgens handelt Viruswaanzin contra de belangen van de personen die Viruswaanzin heeft gesproken. Viruswaanzin is louter uit op het creëren van chaos en misverstanden, woede en ontgoocheling. Het stelt keer op keer dat de rechter in Kort Geding hen wel gelijk moet geven terwijl zij hun rechtszaak juridisch niet kunnen winnen omdat ze de dagvaarding bewust verkeerd hebben ingesteld. Viruswaanzin weigert te gaan voor de oplossing. En doet alles wat het kan om die te frustreren.

Dat Viruswaanzin niet is wat het lijkt is ook goed te zien aan het kernteam. Jeroen Pols is de jurist zonder normbesef. Willem Engel associeert in zijn identiteit met wat hij niet is: rasta. En Willem Engel ziet een bekende racist als held. Anna Zeven ziet een persoon als held die samenwerkte met de grote initiators van de Holocaust. En Mordechay Krispijn is de mislukte boekhouder.  Na zijn Praktijk Diploma Boekhouden besloot hij op te klimmen tot verkoper. Hij had New Age guru’s als Tony Robbins en Neuro Linguistisch Programmeren nodig om iets van zijn leven te maken. Op zijn 53ste organiseerde hij zijn verjaardag op het Malieveld 21 april 2020 om de wereld te laten zien dat hij als oude man nog lang niet is versleten.

Viruswaanzin beweert de oplossing te willen en negeert deze vervolgens keer op keer bewust en opzettelijk. Huichelarij. Viruswaanzin imponeert het meest als een project van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Coronamaatregelen. Geen enkele integriteit. Een toneelstukje. En voortgaand ophitsen tegen autoriteiten. Ook claimen de democratie en het normaal te herstellen en tegelijk geen enkele regel van de kunst van het bestrijden van terrorisme volgen. De Coronamaatregelen zijn terroristische misdrijven. Viruswaanzin maakt alles alleen erger. Het leidt af van de oplossing. Stelt de oplossing uit. En veroorzaakt stress bij de Politie en de samenleving. 

De harde manier waarop Willem Engel cum suis partij kiezen tegen de Politie doet denken aan ouderwetse krakersrellen zoals Amsterdam die vroeger heeft gekend. Zelfde propaganda. Mordechay Krispijn heeft aan de telefoon gezegd dat die rellen er niet geweest zouden zijn als de demonstratie niet was verboden. De demonstratie had er niet mogen zijn omdat Willem Engel en Jeroen Pols namens de democratische rechtsstaat de wereld redden waarom ze met het vieren van vrijheid hadden dienen te wachten tot de rechter verlof verleent. Zo hoort dat in een democratische rechtsstaat. Dat zijn de normen en waarden van de democratische rechtsstaat die met voeten worden getreden door Viruswaanzin zogenaamd om de democratische rechtsstaat te beschermen.

Viruswaanzin is keer op keer gewaarschuwd voor de kindermisbruikers van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Coronamaatregelen omdat ouders met kinderen die gelinkt kunnen worden van Viruswaanzin in het oog lopen van de kinderbescherming. Wat doet Viruswaanzin? Die promoot de eigen ongein aanstaande 1 augustus in Den haag als “kindvriendelijk”. Viruswaanzin is alles behalve kindvriendelijk. Viruswaanzin bestaat uit ziekelijke misleiders die alle mogelijke verkooptechnieken beheersen en volksstammen kunnen aanzetten tot activiteiten die niet verstandig zijn. Viruswaanzin is alles bij herhaling uit de doeken gedaan. Dus ijs en weder dienende zitten Mordechay Krispijn, Jeroen Pols, Willem Engel en Anna Zeven binnenkort met hun apenballen in het zand.

Share |

Viruswaanzin en Adolf Hitler

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 22-07-2020 23:20
Sommige personen suggereren dat Mordechay Krispijn van Viruswaanzin van de Mossad is. Het kan. Mordechay Krispijn benadrukt de Griekse-ei in zijn naam. En dat hij Joods is. Zijn familie is gedeporteerd en vermoord in de oorlog. Hij bezocht hun graf. Ter rituele begeleiding van zijn optreden? Willem Engel identificeert zich als Duivelskunstenaar. Hij heeft een School in Hekserij. Hitler was ook spiritueel. Bovendien was Hitler vriend en bondgenoot van de helden van Geert Wilders. Of Mordechay Krispijn een Zionist is die zijn familie net zo makkelijk offert als Zionisten doen moet nog blijken. Viruswaanzin spoort niet. De werkwijze deugt voor geen meter. En doet denken aan uitvoering van de agenda der Zionisten.

Om de Coronamaatregelen op te kunnen lossen is het als eerste noodzakelijk goed holocaustles te volgen. Het is allemaal anders met de Jodenvervolging dan meeste mensen denken. De Jodenvervolging begint te Basel 1897 bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres toen de mensenrechten eenzijdig zijn ontbonden door de Zionisten. Een organisatie opgericht door atheïstische journalisten met het oogmerk statelijk en militair te strijden tegen handhaving van de Drie Eden. Op dit punt dient Mordechay Krispijn aan te slaan. En te weten dat Joden handhavers zijn van de Drie Eden. De Zionisten maakten al in 1914 via openbare bronnen bekend te strijden tegen assimilatie van Joden. Adolf Hitler en Adolf Eichmann zijn watjes met de Zionisten vergeleken. De Zionisten waren de eerste Bruinhemden. De stam der gettomanagers. 

Het is goed te begrijpen dat Mordechay Krispijn niet uit zichzelf een en ander openbaart. Iedereen die dat doet is meer dan spreekwoordelijk de sigaar. Onderdelen van de Staat der Nederlanden worden al jaren terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om weg te kijken en deel te nemen, door de terreurbeweging waaraan de Telegraaf al in 1922 deelneemt. De Telegraaf krijgt in het Amsterdams Concertgebouw 1922 de ideeën voor de Holocaust in handen in de vorm van de dagboeken van de helden van Geert Wilders. En zwijgt tot op de dag van vandaag. De terroristische agenda der Zionisten ziet ook op de periode na de oorlog. De Zionisten grijpen in fases oppermacht. Afgewisseld met relatieve rust.

De groep van personen die verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust is ook verantwoordelijk voor de Coronamaatregelen. Zelfde laken en pak. Het RIVM is Mengele. Jaap van Dissel en de rest van de zogenaamde virologen zijn niet goed snik. Internisten geven preventief medicijnen aan Coronapatiënten die verhoogd risico leveren op de trombose waaraan deze patiënten bij bosjes sterven op het IC. Niemand hoeft te sterven aan Corona. Weten we van huisarts Rob Elens en het Zelenko-protocol.

Bovendien is Sars-cov-19 een besmettelijk virus waardoor het juist ongevaarlijker is. Sars-cov-19 is alleen een risico voor personen met co-factoren zoals overgewicht of ouderdom die zich in het pak laten naaien door de georganiseerde misdaad in de zorg. Een grote groep professionals in de zorg doen welbewust inhoudelijk onjuiste mededelingen over de wetenschap. Dat staat gelijk aan liegen alsof het staat gedrukt. Ze schrijven bewust behandeling voor die op de dood van patiënten zijn gericht. Dat is bij Hiv en dat is bij Sars-cov-19 het geval. De shit waartegen Viruswaanzin zegt te strijden is ouwe Nazikak!

Daarom valt de werkwijze van Mordechay Krispijn niet te begrijpen. De manier waarop hij en Willem Engel en Jeroen Pols en Anna Zeven denken de Coronamaatregelen te moeten opheffen, deugt voor geen meter. De Democratische Rechtsstaat beschermen zoals Viruswaanzin stelt te willen kan niet samenlopen met demonstraties en vorderingen bij de rechter in kort geding die met geen mogelijkheid toegewezen kunnen worden. Willem Engel en Jeroen Pols en Mordechay Krispijn en Anna zeven misleiden bewust over hun juridische acties. Zij claimen dat de rechter hen gelijk moet geven omdat ze alles zo goed zouden hebben bewezen terwijl hun dagvaarding zo is opgesteld dat de vorderingen niet kunnen worden toegewezen. Ook de modelaangifte van Viruswaanzin heeft geen kans van slagen.

De eis van Mordechay Krispijn, Willem Engel en Jeroen Pols in kort geding dat de tijdelijke covidwet onverbindend moet worden verklaard kan niet worden toegewezen. Ook de eis dat wordt bevolen dat de Coronamaatregelen worden ontbonden zal niet slagen. De rechter in kort geding toetst dit meest waarschijnlijk marginaal. En jurist Jeroen Pols laat in zijn dagvaarding zien dat aan alle formele vereisten voor de Coronamaatregelen is voldaan. Bovendien is de held van Willem Engel een racist. En de held van Anna Zeven werkte samen met de grote initiators van de Holocaust.

Bovendien heeft de Democratische Rechtsstaat die bananen niet nodig aan de Poorten van de Paleizen van Justitie. Democratische Rechtsstaat beschermen vereist respect voor de rechterlijke macht. Willem Engel laat weten dat hij Vrij Nederland is en dat hij zelf iedereen wil besturen. En dat hij daarvoor mensen heeft. En dat hij het regiem omver wil werpen. Willen Engel is tegen de Regering. Dus tegen het Staatshoofd. Ook roept Willem Engel mensen op de regels niet te handhaven. Niet handhaven staat haaks op de doelstellingen die Viruswaarheid stelt te vertegenwoordigen.

Alles bij elkaar genomen, holistisch gezien, zoals weldenkende mensen doen, heeft Mordechay Krispijn met opzet zijn feestje verpest te Den Haag op het Malieveld 21 juni 2020. Hij wilde niet demonstreren tegen Corona of zo. Hij wilde egotrippen. Mordechay Krispijn was jarig en wilde wel eens even laten zien dat hij als man van drie en vijftig nog lang niet is uitgeblust. Mordechay Krispijn lijkt niet te begrijpen dat vrijheid vieren niet kan voordat de rechter heeft gezegd dat dit mag. 

Mordechay Krispijn organiseerde een demonstratie waarvan hij wist of kon weten dat die wordt verboden omdat de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan in zijn vordering de Coronamaatregelen op te heffen. Het gif wat Mordechay Krispijn bij bepaalde personen van de pen laat druppelen kan killing voor Viruswaanzin. Zijn Mattie Willen Engel is niet voor de grap Wizard. Zijn Witchcraft is echte Hekserij. Daarom wellicht de kriegelige reacties op het ziekelijke getrol van Mordechay Krispijn cum suis.

Share |

Ferd Grapperhaus en seks met kinderen

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 21-07-2020 21:56
VVD minister Ferd Grapperhaus van het ministerie van justitie en veiligheid stelt en beweert in Trouw 8 juli 2020 dat hij “seks met kinderen” een “absoluut taboe” vindt. Dit is lastig omdat hij de eindverantwoordelijke baas is van de georganiseerde misdaad van ambtenaren van de kinderbescherming en de jeugdzorg wat zich op grote schaal bij herhaling over een lange periode doelbewust schuldig maakt aan ernstig misbruik van minderjarigen. Ook seksueel.

Het is natuurlijk een beetje gek dat de baas van een ministerie zegt dat seks met kinderen een taboe is terwijl onder zijn ministeriële verantwoordelijkheid seks met kinderen hoogtij viert. De kinderen worden niet altijd direct na uithuisplaatsing seksueel misbruikt. De kans op misbruik is tot 400 procent groter dan buiten de jeugdhulp. Kinderen die thuis een keer per week worden misbruikt door de oom die volgens journalist Chris Klomp geen pedofiel is omdat hij niet verlangent naar kinderen in de pre-puberteit, worden in de jeugdzorg tot vier keer per week misbruikt door een oom die eigenlijk geen oom is. En z’n broer.

Een erfenis van oud secretaris-generaal Joris D. En andere perverselingen. De Coronamaatregelen en het kindermisbruik door de jeugdbescherming hebben met elkaar gemeen dat daarvoor mede verantwoordelijk is een secretaris-generaal van een ander ministerie dan dat van Ferd Grapperhaus, die bestuurder is geweest in de jeugdhulp en expert is in ongetemde problemen en is getraind in Deep Democracy door de cultuurverranderaar des vaderlands die klanten door de vingers leert kijken. Zo ook de misdadigers van het RIVM. In Nederland en ook elders zijn mensen die zich druk maken over de pedo-elite die de dienst uitmaakt. Bepaalde personen lijken ritueel kinderen te misbruiken zelfs tot de dood erop volgt.

Erover praten is moeilijk want niet alleen voor Ferd Grapperhaus is seks met kinderen een taboe. Ook voor de kinderen die het moeten ondergaan ligt het gecompliceerd erover iets te zeggen. Voor onderzoekers is het moeilijk het seksueel misbruik van kinderen door de kinderbeschermers te onderzoeken omdat de georganiseerde ambtelijke misdaad bij het ministerie van justitie en veiligheid slim beroept doet op de privacy van de minderjarige slachtoffertjes die goed moet worden beschermd van de privacywet. Bovendien wisselen deelnemers aan deze orgie met minderjarigen fluïde van rol. Zodat ze het zicht erop kunnen weghouden. Kamerleden nemen deel. En een functionaris van politie. Een enkele (oud) officier van justitie. En mogelijk enkele (oud) rechters en/of raadsheren. En journalisten.

Share |

Viruswaanzin spoort niet

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 20-07-2020 22:52
Iedereen wordt geadviseerd Viruswaanzin te dumpen. Het zijn trollen. Personen die spanningen opvoeren, chaos bewerkstelligen en afleiden van de oplossing. Heel opportunistisch. Huisarts Rob Elens wordt wel genoemd, ook wordt naar zijn website gewezen op zelfzorgcovid19.nl en verder geeft Willem Engel nergens bronnen en een heleboel mist. Iedereen moet het zelf uitzoeken. En dan noemt hij wat sites zonder de linken in de Facebookberichten bij te leveren. Willem Engel is gecontroleerde oppositie van de bovenste plank. Waarom anders voert Viruswaanzin kansloze procedures. Om te demotiveren. Alles wat zij en Maurice de Hond doen is niet van belang. Willem Engel vertelt ook gewoon onzin over de besmettelijkheid van het virus.

Sars-cov-19 is best besmettelijk. Dat heeft Willem Engel goed bewezen met zijn aerosolen. Voordeel daarvan is dat het virus minder gevaarlijk is. Des te besmettelijker des te ongevaarlijker een virus. Behalve als de adviezen van het RIVM worden opgevolgd. Dan kunnen virussen zich ontwikkelen tot besmettelijke killersvirussen die gewoon in de eigen keukenkastjes zijn gekweekt. De Coronamaatregelen zijn biologische oorlogsvoering van een samenwerking tussen de terreurbeweging en georganiseerde misdaad die de Joodse leden van de familie van Mordechay Krispijn op de trein heeft gezet in de oorlog. Alles wat Willem Engel doet zorgt ervoor dat mensen in de kijker lopen van deze terreurbeweging. Vooral kinderen.

De terreurbeweging rooft ook minderjarigen en misbruikt ze vervolgens ook seksueel. Minderjarigen lopen in Nederland het risico gedwongen te verdwijnen in het netwerk van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Coronamaatregelen. Genoeg voorbeelden van minderjarigen waarvan de familie geen idee heeft waar ze zijn gebleven na de onrechtmatige UHP. De mate waarin minderjarige seksueel worden misbruikt in Nederland is om witheet van te worden. Door personen die verantwoordelijk zijn voor de Coronamaatregelen. Wat hen verbindt wordt Deep Democracy genoemd. Zoek het op. Deep Democracy is een psychologische clusterfuck van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Holocaust en de Cornamaatregelen.

Ze weten en kunnen niks bij Viruswaanzin. Die jurist Jeroen Pols is een kluns van de bovenste plank. Hij had gewoon eis moeten wijzigen en het Zelenko-protocol op tafel moeten leggen toen de rechter werd vervangen voor zijn kuchje. Het enige wat belangrijk is in verband met Sars-cov-19 en om het virus goed te bestrijden is wat huisarts Rob Elens van zelfzorgcov19.nl zegt. Lees zijn voedingsadviezen. Er is van alles te doen om Covid-klachten te voorkomen ook als iemand is besmet. De norm die Rob Elens stelt als huisarts wordt afgewezen door minister Hugo de Jonge want hij vindt hydroxychloroquine voor kwakzalvers. Terwijl Hugo de Jonge van het CDA de onderwijzer is aan wie kinderen niet mogen worden toevertrouwd. Hugo de Jonge heeft door de bekende Kwakzalvermotie af te wijzen een nationale groep te weten Nederlanders maatregelen opgelegd die op de vernietiging van een deel of het geheel zijn gericht. Dat is ordinair genocide en strafbaar gesteld met levenslang in de Wet Internationale Misdrijven!

Share |

Mordechay Krispijn zuigt apenballen

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 21-07-2020 21:54
Mordechay Krispijn is een dweil van de bovenste plank. De rest van Viruswaanzin zijn ook prutsers. Viruswaanzin stelt te strijden voor de democratische rechtsstaat. Tegelijk beweert Willen Engel dat vingerwijzen niet zijn doel is en dat hij een andere regering wil. De regering moet weg wil Willem Engel. Ook zegt Willem Engel geen leider te zijn terwijl iedereen naar hem luistert. En doet wat zij zegt. Willem Engel krijgt ook alle donaties op de rekening van zijn dansschool gestort. Het kernteam van Viruswaanzin en ook de redactie van Café Weltschmerz zijn uitgebreid per telefoon en e-mail geïnformeerd over wat er aan de hand is allemaal. En over de oplossing.

Viruswaanzin is pas wakker geworden een paar maanden geleden. Mordechay Krispijn, Willen Engel, Jeroen Pols en dat meisje Anne Zeven hebben tot die tijd in een bubbel geleefd en zijn sinds kort wakker in de nachtmerrie die het echte leven wordt genoemd. Wat er allemaal echt aan de hand is kan bijna niet worden verteld zo krankzinnig. Corona is niet het enige probleem waarmee Nederland, de wereld en Europa te kampen hebben. Er is heel veel meer aan de hand wat het daglicht niet kan verdragen. Er wordt al heel lang heel hard en vals en gemeen gestreden door bepaald personen tegen openbaring van de waarheid en de feiten. De waarheid is dat de Tweede Wereldoorlog helemaal niet voorbij is. 

De Joden worden nog altijd ouderwets opgejaagd door de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders. De familie van Mordechay Krispijn is in der tijd door de Zionisten op de trein gezet samen met de 110.000 andere Joden waarvan de meeste zijn vermoord in de kampen van de onderneming van de patroon van de helden van Geert Wilders. Hitler was de uitvoerende macht der Zionisten. Zionisten zijn de priesters van de Holocaust die de Joden offeren aan Satan. Corona is Hitler. Corona is Nazi. Corona is ZyClonB. Corona is Sondecommando. Corona is Auschwitz. Alleen dan op large-scale. Elk land een concentratiekamp met virtuele muren waardoor niemand verder komt dan de meters die hem of haar zijn gegund in het geavanceerde 5G-netwerk en the internet of things. En de jaarlijkse spuitjes van Bill Gates. Iedereen wordt compleet de moeder genaaid met alles. En Mordechay Krispijn doet alsof hij een groep de Salsa leert dansen.

Het is niet de dictatuur van Rutte waarmee we te maken hebben. Het is de dictatuur van een voor meeste mensen onzichtbare statelijk acterende macht die niet is aangesloten bij de internationale verdragen. Piraten. Terroristen. Sommige noemen deze macht de NWO terwijl het een oude orde is. Er is een door atheistische journalsiten te Bazel bijna 123 jaar geleden opgerichte terreurbeweging wat statelijk en militair acteert en zich tot oorlogsdoel heeft gesteld de Franse Revolutie te revisioneren. Om de oude machtsstructuren van weleer in ere te herstellen. De oorlogen die er zijn sindsdien, althans de meeste, dienen de stichting van het wereldrijk voor het wereldhuis van de familie Rotsschild. 9/11 is het rituele startschot voor de volgende naoorlogse fase op weg naar oppermacht.

Corona is de onderwerping aan het gezag van deze familie die zowel door journalisten als media en bepaalde professionals met graagte wordt ontvangen, ritueel begeleid door Deep Democracy. Mordechay Krispijn heeft ondanks zijn Joodse wortels belabberd slecht holocaustles gehad. Net als iedereen in de wereld. Bepaalde boeken en geschriften en andere documenten die overigs openbaar zijn krijgt niemand onder ogen. Zij die erover publiceren worden gestalkt en belaagd door de Zionisten. En hun vrienden in de journalistiek. Begin met de 50 Documents van de bekende Joodse historicus Lenni Brenner en lees vervolgens alles op holocaustles.nl. En volg dan de verbanden die worden gelegd met de actualiteit. Lees ook de Bijbel begrijpend. Dat helpt.

Wat Mordechay Krispijn feitelijk moet doen is de banden van zijn fiets oppompen, noodrantsoen aanleggen en extra pleisters kopen en alvast morfine inslaan voor als de bom valt en vervolgens bedenken waar hij straks zal onderduiken als door zijn gedoe Geert Wilders en Thierry Baudet de leiders worden van Nederland omdat zij het zogenaamd eens zijn met Viruswaanzin en Morry het verschil niet kent tussen goed en kwaad. Ook de SP is schuldig. Mordechay Krispijn kan het beste het werk van Viruswaanzin overlaten aan de professional. Jeroen Pols begrijpt niks. Er zijn niet zo veel mogelijkheden om van de Coronamaatregelen af te komen.

Eigenlijk is er slechts een enkele weg die de kans levert op succes: handhaven! Iedere andere strategie zeker dat demonstreren van Viruswaanzin loopt dood. Gedoemd te mislukken. Om van de Coronamaatregelen af te komen moet iedereen meewerken. Met andere woorden: het hele systeem moet meedoen. Het is niet slechts een kwestie van de minister en de 1,5 meter is er niet. Het kabinet en het parlement worden zwaar terroristische bedrogen. Het is niet dat ze dommetje spelen. Ze zijn dommetje. Iedereen moet van de terroristen z’n waffel houden over wat er echt aan de hand is daarom dat Mark Rutte als Muzzle Man der Nederlanders in de EU voor gek staat.

Het probleem met Corona is zuiver Nazisme. Wat doet Morry zoals journalist Micha Kat zo treffend uitbeeldt? Die gaat met Hitler in gesprek over dat hij toch liever niet heeft dat de Joden worden vergast terwijl Hitler weg moet. Niet met de misdadigers praten. Niet met de media praten. Niet met de WHO praten. De personen die zich schuldig maken aan de internationale misdrijven en terroristische misdrijven door Coronamaatregelen moeten ouderwets worden vervolgd. Gewoon strafrechtelijke vergelding door de Magistraten van Staat zoals dat gaat bij misdadigers. Het Coronatribunaal. En journalist Chris K. als eerste voor het hekje! Ook vanwege zijn medeplichtigheid aan de misdrijven van de kinderbescherming

Share |

Nazishit Hits The Fan

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 19-07-2020 09:25
Iedereen wordt al meer dan 122 jaar liederlijk bedrogen door de journalistiek en media. Er is welhaast geen media outlet wat niet door en door is gecorrumpeerd. De ziekte wordt Nazisme genoemd. Het komt in verschillende vormen. Als een meerkoppig monster. Nazisme verschijnt vanzelfsprekend in de vorm van Nazisme. Iedereen is verblind door de Nazi’s zoals die Nederland, de wereld en Europa overvielen begin vorige eeuw. In uniform stijf rechts marcherend door de straten met vlag en wimpel en gedruis. Deze Nazi’s, de zogenoemde Bruinhemden, hebben zich gespiegeld aan de Zionisten die de Grote Nazi’s zijn. Meer specifiek aan Ze’ev Jabotinsky en Theodor Herzl. Twee helden van Geert Wilders.

De Blonde Geit maakt zich doelbewust schuldig aan een waslijst aan high impact crimes. Waaronder deelnemen aan de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Coronamaatreglen. Wilders is niet voor de Vrijheid. Wilders is strijder voor zijn vrijheid misdaden te plegen tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten en de volgende Holocaust voor te bereiden. Dat dit de waarheid is kan iedereen weten op grond van authentieke documenten die geheim worden gehouden voor iedereen in het onderwijs. Het Nederlands onderwijs is na de oorlog doelbewust besmet met leugens over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zodat meeste mensen niet makkelijk de onzichtbaarheidsmantel der Nazi’s neutraliseren.

Na de oorlog zijn de Nazi’s ondergedoken gegaan bij hun slachtoffers. De grote Nazi’s die Hitler hebben aangesteld om de Holocaust uit te voeren zijn Zionisten. Een organisatie van atheïsten die alles tegenovergesteld doen aan het Jodendom behalve bepaalde dingetjes zodat de leek het verschil niet herkent. Esther V. is niet Joods. Net zo min als Lodewijk A. Het zielige aan Lodewijk A. is dat zijn familie een hoofdrol heeft gespeeld in verband met de voorbereidingen op de Jodenvervolging. Zoals alle Zionisten en veel van de journalisten zo blijkt uit Delpher. De Telegraaf was al in 1922 bekend met de plannen voor de Holocaust. Feestelijk in ontvangst genomen in het Amsterdamse Concertgebouw. De Telegraaf zwijgt ook vandaag in alle toonaarden. En vermoordt de boodschapper.

Dit betekent dat alles in het nieuws en de media waaronder Corona en Viruswaanzin vanuit een bepaald gezichtspunt dient te worden bekeken. Bijna alles wat de NOS vertelt is ranzige bullshit. Net als bij het AD en de Volkskrant. Dat die mensen daar zo liederlijk zijn dat ze hun troep blijven braken is volkomen onbegrijpelijk want de feiten liggen gewoon op straat. Als het dan toch zo is dat de journalisten en hun media ondanks daarop te zijn gewezen blijven liegen en bedriegen is er slechts een cancel cultuur voorstelbaar. Corona is ouderwetse Nazishit. Corona in plaats van Zyklon B. Spuitjes zogenaamd voor de gezondheid. En thuis blijven want dat managed de getto’s makkelijk. De Europese bestuurders vergaderen gemuilkorfd met zwarte maskers. Dit is omdat er buiten het zicht van meeste mensen een statelijke acterende terreurbeweging actief is die alles en iedereen onderwerpt aan het gezag van de familie van de patroon van de helden van de Blonde Geit. 

Geslagen met consent van de Nazi's.Er worden muren opgetrokken overal. Eén en ander wordt mede mogelijk gemaakt door prominent platform polygaam optredende bedrijfsantropologen die tribaal doen en denken mooi vinden. En de georganiseerde ambtelijke misdaad trainen in ‘door de vingers kijken’. Deze cultuur interventionisten houden van top-down leiderschap en zijn trainers Deep Democracy. Deep Democracy is de volgende terroristische clusterfuik na de aanslagen in de VS 1 september 2001 die de school van de beroemde psychoanalyticus Carl Jung heeft voorgebracht. Carl Jung is misschien wel belangrijker in verband met de Holocaust dan Hitler en Eichmann waren. Carl Jung is de inmiddels overleden psychoanalyticus die mede de basis heeft gelegd voor de archetypes en in der tijd voor de oorlog nauw samenwerkte met de grote Nazi’s die altijd buiten zicht zijn gehouden door de papieren media en de postduiven uit het begin van de vorige eeuw. Zijn leerlingen hebben proces georiënteerde psychologie uitgevonden als brain wash voor acceptatie van de terroristische veranderingen.

Pas sinds 1785 of zo bestaat er in West Europa zoiets als Democratie en Mensenrechten. Met de Franse Revolutie. Personen die daarin geloven worden Verlicht genoemd. Deep Democracy schakelt dit licht uit en stelt daarvoor in de plaats bestuursvormen en beslismiddelen uit de Middeleeuwen. Vooral ook het reptielenbrein wordt door Deep Democracy aangesproken bij bestuurders en beslissers in het bedrijfsleven en bij de overheid. Deep Democracy is de rituele begeleiding voor de Grote Revisie of de Grote Reconstructie zodat in ondertussen zonder rekening te houden met democratie en inspraak kan worden veranderd. Wat te doen? Thuis blijven. Goed lezen wat Rob Elens vertelt op covidzelfzorg19.nl. Zijn voedingsadviezen opvolgen. Beste om te doen is gezond leven. Verder niet demonstreren. Forget about Viruswaanzin. Dump die shit. Wat Viruswaazin doet brengt iedereen in de kijkers van de Nazi’s. Die Mordechay Krispijn met zijn Synagoge van Satan weet wat hij doet. Hij naait iedereen met zo veel liefde en geduld als de Moffen in der tijd deden.

Share |

Viruswaanzin criminele organisatie

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 18-07-2020 11:31
Viruswaanzin is een criminele organisatie geleid door Willem Engel. Jurist Jeroen Pols is tweede man. Dat heeft Mordechay Krispijn 17 juni 2020 toegelicht in een Zoomvideo op Facebook. Morry en de rest is bij herhaling uitgelegd dat hun aanpak niet werkt. Met babbeltrucs trekken zij aandacht naar zich toe van de grote groep personen die door de bomen het bos niet ziet. Het belangrijkste in verband met Sars-cov-19 is dat iedereen leert het virus ‘weg te draaien’. Dat niemand de kans loopt positief te worden getest op Covid omdat dit de opmaat is naar moord. Het RIVM is een moordmachine. Het heeft zich al schuldig gemaakt aan de massamoord op dertig miljoen AIDS-doden. De grap met AIDS en Sars is dat het bedrog soortgelijk is.

AIDS is een syndroom. De S in AIDS betekent syndroom. Een syndroom is een verzameling bekende ziektes in wisselende samenstelling die niet goed zijn behandeld. De tweede “s” in Sars staat ook voor “syndroom”. Sars is een luchtweg syndroom. Sars is de benaming voor klachten aan de longen zonder eenduidige oorzaak. Een luchtweg-syndroom ten gevolge van een virus kan niet. Wanneer de oorzaak een specifiek virus is wordt er niet gesproken van een syndroom. Dan is er sprake van een virusziekte. Het is belangrijk alles heel precies op te schrijven en objectieve bewijzen te verzamelen in plaats de ongeremde hoeveelheid flauwekul te produceren die Viruswaanzin en ook Maurice de Hond voortbrengen. Hun werkwijze imponeert als die van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Coronacrisis. Deze terreurbeweging bestaat uit net zulke zogenaamde joden als Mordechay Krispijn en Maurice de Hond.

De werkwijze verraadt dat Viruswaanzin een criminele organisatie is. Het is evident dat Viruswaanzin de rellen in Den Haag heeft uitgelokt 21 juni 2020. Ophitsend tegen de democratische rechtsstaat. Mordechay Krispijn wilde nota bene zijn verjaardag vieren op het Malieveld. Dan toch doordrammen als de demonstratie wordt verboden. Nog voordat de rechter zich heeft uitgesproken over de vordering de Coronamaatregelen op te heffen. En bananen ophangen aan de poorten van de Paleizen van Justitie. Jurist Jeroen Pols van Viruswaanzin gebruikt grote woorden. Hij stelt dagvaardingen op waarvan elke jurist kan zien dat die kansloos zijn. Vervolgens claimt hij dat de democratische rechtsstaat is opgehouden te bestaan als Viruswaanzin geen gelijk krijgt. Jurist Jeroen Pols had een eenvoudige dagvaarding kunnen schrijven rond het thema van de website van Rob Elens. Er zijn allemaal protocollen die werken tegen Corona.

De huisartsen moeten toegang krijgen tot een bepaald medicijn. Dit is een medicijn wat al heel lang bestaat en wat in miljoenen dosis is verstrekt zonder bijwerkingen. Die toegang krijgen ze niet van CDA minister Hugo de Jonge. Daardoor sterven Coronapatienten. Hugo de Jonge maakt zich schuldig aan zeer ernstige misdrijven met zijn ministeriële ongein. Viruswaanzin besteedt slechts een enkele Tweet aan de oplossing aan huisarts Rob Elens waardoor het in de berichtenstroom verloren raakt. En de volgers van Viruswaanzin niet begrijpen waarover het gaat. Willem Engel en die jurist Jeroen Pols willen helemaal niet dat de Coronamaatregelen worden opgeheven. Ze willen chaos. Viruswaanzin beweert transparant te zijn terwijl dat nergens uit kan blijken. Het geld voor donaties wordt gestort op de rekening van de dansschool van Willem Engel. Hoeveel er is gestort wordt er niet bij verteld. Er is ook geen enkele verantwoording in verband met gemaakte kosten. De donaties voor Viruswaanzin hadden eigenlijk allemaal naar het team van Rob Elens moeten gaan.

De enige man die relevante acties onderneemt tegen de pandemie van het virus is huisarts Rob Elens van www.zelfzorgcovid19.nl De rest van de zogenaamde strijders voor de democratische rechtsstaat leiden af van de kern, trekken alle aandacht en geld naar zich toe en zetten de samenleving louter onder druk. Bovendien brengen zij ouders met kinderen in gevaar omdat deze groep door de activiteiten van Viruswaanzin in de kijkers lopen van de georganiseerde ambtelijke misdaad. Willem Engel en Mordechay Krispijn en Anna Zeven en Jeroen Pols zijn om het in oorlogstermen te zeggen: doortrapte versliegeraars. Opportunisten die misbruik maken van de onbekendheid bij het publiek met de waarheid en de feiten. Profiteurs die de slachtoffers van de georganiseerde ambtelijke misdaad een loer draaien waardoor de problemen louter groter worden. Viruswaanzin is voor de democratische rechtsstaat wat het RIVM is voor de algemene gezondheid van mensen.

Share |

Joden en hun Holocaust

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 16-07-2020 20:10
Er zijn best veel personen in Nederland die zich voordoen als Joden en uitspraken doen over de Holocaust zonder zich aan de feiten te houden. Psychiater Esther van Fenema is zo iemand. Recent in de Volkskrant had ze een lunchcolumn over groepsdenken. Ze noemt daarin de Holocaust. Bij de Volkskrant is men ermee bekend dat de Zionisten achter de Holocaust zitten. Meer specifiek de helden van Geert Wilders. Het kan bijkans niet anders dan dat Esther van Fenema er weet van heeft dat Theodor Herzl het creatieve brein is van de Holocaust. En met zijn organisatie al in 1897 actief de Jodenvervolging aan het voorbereiden was als middel om Palestina te koloniseren.

Het baart Esther van Fenema zorgen dat dat mensen onvoldoende lijken te beseffen dat groepsdenken de basisvoorwaarde is voor overheersing en onderdrukking. Volgens Esther van Fenema draagt groepsdenken historisch gezien de kiem van catastrofe. De Joden zijn onder te verdelen in twee groepen. Aan de ene kant Joden zoals Joden zijn: handhavers van de Drie Eden. Aan de andere kant de lasteraars die zeggen zeggen Joden zijn, en zijn het niet, maar een synagoge des satans zijn. Zoals Openbaring 2 vers 9 zo pakkend verwoordt. Deze tweede groep kan worden aangeduid als de zogenaamde Joden. Meeste mensen kennen hen als Zionisten. Zionisten horen tot dezelfde groep als de Nazi’s. Het zijn twee handen op een buik.

De tekens Nazi slaan op de fusie (het huwelijk) tussen aan de ene kant de Nationaal Socialisten en aan de andere kant de Zionisten. Wanneer niet in groepen gedacht mag worden zoals Esther van Fenema voorstaat worden de Joden en de Zionisten op een hoop gegooid wat juist het antisemitisme bevordert. Mensen haten de Joden om wat de Zionisten doen. En ze denken dat de Joden en de Zionisten tot een en dezelfde groep behoren. Er is niks wat erop wijst dat Esther van Fenema onderscheidt maakt tussen de Joden en de Zionisten. Esther van Fenema denkt niet in groepen. Zegt ze. De Holocaust is het werk van de helden van Geert Wilders. Theodor Herzl en Ze’v Jabotinsky. Journalisten. De Volkskrant is ook journalistiek. Lou de Jong was ook journalist. Harry Mulisch was Zionisten toen hij verslag deed van het proces tegen Eichmann. Hannah Arendt was journalist.

Het is niet onverstandig uit oogpunt van veiligheid en geborgenheid in groepen te denken. Vooral als het de Joden betreft. De Zionisten bereiden as we speak onder de neus van  Esther van Fenema en de Volkskrant hun volgende Holocaust voor. Esther van Fenema kan dat weten als ze zich een beetje had verdiept in de geschiedenis van het Zionisme. Waarschijnlijk heeft ze dat wel gedaan. En houdt ze keihard de kaken op elkaar in verband met de schuld van de Zionisten aan de Jodenvervolging. Daarom ook misschien haar misvormde pleidooi om niet in groepen te denken. Esther van Fenema is een van de vele prominente publicisten die zich steevast beroept op een Joodse achtergrond en weigert aan het publiek mee te delen dat personen die de Drie Eden niet handhaven geen Joden kunnen zijn.  Esther van Fenema wil kennelijk graag gezien worden als gelijk aan de Zionisten. Daarom dat ze tegen groepsdenken is. Als er niet in groepen gedacht mag worden van Esther van Fenema is de conclusie dat de Joden achter de Holocaust zitten.

Share |

De genocide van Hugo de Jonge

door J.L. de Kreek Laatste wijziging: 15-07-2020 23:17
Het CDA heeft woensdag 15 juli 2020 een massamoordenaar tot lijsttrekker gekozen. Iedereen kent Hugo de Jonge als de man die het gebruik van hydroxychloroquine tegen Covid-klachten in de eerstelijnszorg verbiedt. Hij weigert zelfs onderzoek ernaar te doen. Bovendien heeft hij een miljoenencontract getekend voor een vaccin met een bedrijf waar zijn broer werkzaam is. De handtekening heeft hij gezet met een schilderij van Auschwitz van zijn andere broer op de achtergrond. Met dit simpele besluit heeft Hugo de Jonge namens het CDA meer dan zes duizend landgenoten vermoord.

Omdat huisartsen het door Hugo de Jonge onmogelijk is gemaakt HCQ in de eerstelijnszorg toe te passen tegen Covid-klachten sterven patiënten met Corona in ziekenhuizen. Dat is moord. Meer in het bijzonder overtreedt Hugo de Jonge artikel 3 eerste lid onder a van de Wet Internationale Misdrijven. Hugo de Jonge legt en nationale groep, te weten Nederlanders, opzettelijk levensomstandigheden op die op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging zijn gericht. Dit wordt in de Wet Internationale Misdrijven gedefinieerd als genocide. Dat Hugo de Jonge het oogmerk bezit Nederlanders geheel of gedeeltelijk te vernietigen kan blijken uit zijn dedain voor hydroxychloroquine. En uit het feit dat het CDA reeds een trackrecord van genocide achter de kiezen heeft.

De CDA bewindslieden en Kamerleden nemen sinds Balkenende I deel aan de genocide in Irak. Een industriële genocide met sterk antisemitische trekjes op een schaal die zich makkelijk laat vergelijken met de Holocaust. Deze genocide van het CDA is tot op heden niet vervolgd. Dit komt door artikel 119 van de Grondwet. Deze bepaling geeft de Kroon of de Tweede Kamer het uitsluitende recht opdracht te geven tot vervolging van misdrijven van bewindslieden en Kamerleden in hun ambtelijke dienstbetrekking gepleegd. De vraag dient gesteld te worden of genocide een ambtsmisdrijf kan zijn. Het internationaal gewoonte recht bepaalt reeds lange tijd dat genocide altijd een persoonlijk misdrijf is. Niet verwonderlijk omdat genocide vrijwel uitsluiten kan worden begaan door passieve of actieve betrokkenheid van ambtenaren.

Share |

Document acties

Share |