Franse Revolutie: eind antisemitisme

door Holocaustles Laatste wijziging: 10-05-2018 06:34

De Franse Revolutie (1789–1799) was een invloedrijke politieke omwenteling aan het eind van de 18e eeuw waarbij de absolute monarchie die Frankrijk drie eeuwen had geregeerd werd afgeschaft en de Eerste Franse Republiek werd opgericht. De macht en de privileges van adel en geestelijkheid werden massaal teruggedrongen onder druk van politieke groeperingen, de mensenmassa in de steden en boeren op het platteland. De oude ideeën van absolutisme, aristocratie en de macht van de kerk werden vervangen door de principes van Liberté, égalité, fraternité, oftewel vrijheid, gelijkheid en broederschap. De Franse Revolutie heeft verstrekkende en blijvende veranderingen teweeggebracht in Frankrijk, die zich verspreidden over heel Europa.

De Franse filosoof en schrijver Jean-Jacques Rousseau (Genève, 28 juni 1712 - Ermenonville, 2 juli 1778) was tijdens de Franse Revolutie een idool van de revolutionairen, die in hem hun wegbereider zagen. Tot de meest spraakmakende en invloedrijke staatkundige geschriften uit de achttiende eeuw behoort zijn Het Maatschappelijk Verdrag, waarvan de werking merkbaar is in de Universele verklaring van de rechten van de mens en de Franse grondwet van 1793.i

Jean-Jacques Rousseau was naast Thomas Hobbes, John Locke ook één van de bedenkers van het “sociaal contract”. Zij probeerden de maatschappelijke samenleving te verklaren vanuit de idee dat mensen ooit zonder regels en in onbeperkte vrijheid in een soort natuurtoestand leefden, en om uiteenlopende redenen, altijd uit eigenbelang, een contract met elkaar hebben gesloten. De contractfilosofen hebben verschillende ideeën over de inhoud van dit contract. Ze hebben gemeen dat de mensen in het sociaal contract bepaalde vrijheden opgaven, waaronder het recht om voor eigen rechter te spelen. Individuele vrijheidsrechten werden deels overgedragen aan de gemeenschap, wat leidt tot democratie, of aan een soeverein.ii

Omdat door de Franse Revolutie de macht van de kerk afnam en het antisemitisme voor die tijd voornamelijk gevoed werd door de onwil van de Kerk om Semieten in het overwegend Katholieke Avondland te accepteren, verdween antisemitisme in West Europa. De Franse Revolutie bracht positieve verandering voor Joden in Europa. Op de Wikipediapagina over de bankiers familie Rothschild in Frankrijk staat:iii

The French Revolution in 1789 brought positive changes for French Jews, resulting in their full emancipation in 1791

Belangrijke bron voor de constatering dat ná de Franse Revolutie of in ieder geval medio 19e eeuw het antisemitisme in West Europa op de retour was, zijn de publicaties van Theodor Herzl en Vladimir (Ze'ev) Jabotinsky. Theodor Herzl (1860–1904)iv en Ze'ev Jabotinsky (1880-1940)v zijn vooraanstaande journalisten, schrijvers, ideologen en leiders die aan de basis staan van het moderne Zionisme en de organisatie daarvan.

Uit de authentieke protocollen van de oprichtingsvergadering van Vereniging Eres Israël te Basel 29-31 augustus 1897 (Eerste Zionistische Congres waarvan Herzl voorzitter was) blijkt dat assimilerende Joden consequent zijn beschermd:vi

 

Het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897 is het congres waarover Theodor Herzl in zijn dagboeken in een beroemd geworden quote schreef dat hij toen de Joodse Staat heeft opgericht:vii

 

 

In de protocollen van het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897 is ook vastgelegd dat in Frankrijk de gelijke berechting van Joden is afgekondigd volgens de logica van de Verklaring der Mensenrechten:viii

 

 

 

 

 

Theodor Herzl schrijft in zijn dagboeken 22 april 1900 dat er geen antisemitisme is in Engeland en het er ook niet komt:ix

 

 

 

Ze'ev Jabotinsky schrijft in 940 in zijn boek “the Jewish War Front” over Italië dat “its people” ten minste een halve eeuw “genuinely” alles vergeten zijn over discriminatie van Joden en geen belang stellen in het bemerken wie Jood is en wie niet:x

 

 

 

 

 

Ze'ev Jabotinsky schrijft in 1940 in zijn boek “the Jewish War Front” dat gelijke rechten voor Joden, zelfs in Oost Europa, niets nieuws is. In tegendeel, volgens Jabotinsky, de juridische acceptatie van dit principe is volgens Jabotinsky bijna in elk land zo oud als de landen zelf:xi

 

 

 

 

 

 

Ze'ev Jabotinsky schrijft in zijn boek “the War And The Jew” uitgegeven in 1942 (geschreven in januari-februari 1940) over Duitsland dat het “formidabele” verleden van het Duitse antisemitisme snel in vergetelheid lijkt te zinken:xii

 

 

 

Voorts schrijft Ze'ev Jabotinsky in zijn boek “the War And The Jew” dat in democratische landen een mythe wordt gecreëerd dat Adolf Hitler het kwaad vertegenwoordigt en dat de waarheid is dat Hitler net zo veel te doen heeft met de bron van het kwaad als Napoleon met de uitvinding van het buskruit:xiii

 

 

 

 

 

 

True Torah Jews erkennen de visie van Jabotinsky op Hitler en zijn betrokkenheid bij de bron van het kwaad en schrijven op hun website www.truetorahjews.org dat Nazipropaganda gebaseerd is op wat Zionisten zeiden.xiv Deze Zionisten waren niet in de laatste plaats Theodor Herzl en Ze'ev Jabotinsky als prominente leiders der Zionisten. Ook laten de Joden van True Torah Jews er geen misverstand over bestaan dat het Zionisme een relatief nieuw concept is van net iets meer dan honderd jaar oud en dat de Torah Trouwe Joden zich altijd verzet hebben tegen het Zionisme.xv

iv Theodor Herzl was onder andere journalist voor de Oostenrijkse krant Neue Freie Presse en de Allgemeine Zeitung. https://nl.wikipedia.org/wiki/Theodor_Herzl & https://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_Herzl.

v Ze'ev Jabotinsky was onder andere journalist voor de Odessa's News https://en.wikipedia.org/wiki/Ze'ev_Jabotinsky.

vi Protokol de I. Zionistenkongresses in Basel vom 29. bis 31. august 1897, Neu herausgegeben von der Jüdisch-Nationalen Akademisoh-Technischen Verbindung "Barissia" in Prag im K.P.J.V, Prag 1911, Selbstverlag - Druck von Richard Brandeis in Prag, p 124.

vii Theodor Herzls Tachebücher, 1895-1904 Drei Bände, Zweiter Band, Jüdischer Verslag, Berlin, 1923, p 24.

viii Protokol de I. Zionistenkongresses in Basel vom 29. bis 31. august 1897, Neu herausgegeben von der Jüdisch-Nationalen Akademisoh-Technischen Verbindung "Barissia" in Prag im K.P.J.V, Prag 1911, Selbstverlag - Druck von Richard Brandeis in Prag, p 25.

ix Theodor Herzls Tachebücher, 1895-1904 Drei Bände, Zweiter Band, Jüdischer Verslag, Berlin, 1923, p 430.

x  Ze'ev Jabotinsky, the Jewish War Front, 1940, p 11.

xi Ze'ev Jabotinsky, the Jewish War Front, 1940, p 25-a.

xii The War And The Jew, Vladimir Jabotinsky, New York, the Dail Press, burton C. Hoffman, 1942, P 57.

xiii The War And The Jew, Vladimir Jabotinsky, New York, the Dail Press, burton C. Hoffman, 1942, P 57.

 

Share |

Permalinks